Започва проект в пилотни училища

Начало » Документация » Програми и проекти » UNFRA » Започва проект в пилотни училища

Проект „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в българия”

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ” ЗАПОЧВА В ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА

10 юни 2005

В Министерството на образованието и науката се състоя работна среща по проекта „Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”, който се финансира от Фонда на ООН за население за България.

Изследвания сочат, че близо 50 на сто от младите хора започват сексуални връзки под 16-годишна възраст и едва половината от тях ползват предпазни средства.

Проектът, чиято продължителност е до юни 2008 г., се осъществява пилотно в четири общини – Враца, Ловеч, Сливен и Търговище, като в първите три са включени по четири, а в четвъртата пет училища. Предстои включването и на две държавни училища от всяка община. Целта е да се осигури комплексно сексуално здравно образование и възпитание с развитие на знания, нагласи и мотивация за отговорно сексуално поведение, като се използва подкрепящата среда на семейството, училището и обществеността. Учениците ще усвоят повече знания в часове по свободноизбираема подготовка (СИП), както и чрез обучението по биология и здравно образование.

В пилотните училища вече са изградени и оборудвани клубове на здравето. В тях ще се провеждат занятия по сексуално и репродуктивно здраве като един от използваните методи е подходът „връстници обучават връстници”. Това заяви при представянето на проекта Марта Дяволова, програмен директор на проекта във Фонда на ООН за население за България.

През лятото ще се проведат обучения на учителите, които ще осъществяват обучението по сексуално и репродуктивно здраве в СИП, както и на педагогически съветници, които се очаква да откликват на въпросите и тревогите на младите хора. Обхващат се също училищни лекари и друг медицински персонал, ангажиран в училищата. В обучението са включени и учителите по биология и здравно образование.

От началото на учебната година планираните по проекта занимания ще са факт в пилотните училища. Предвижда се да се използват и извънучилищни форми чрез младежки структури, работа на информационно-образователен център към регионалните инспекции по контрол и опазване на общественото здраве и ученическите лагери.

В кампанията са включени различни по форма информационно-образователни дейности, издания, семинари.

На работната среща бяха поканени представители на висшите училища и други организации, които е желателно да партнират при изпълнението на проекта. Екипите на Министерството на здравеопазването, МОН и на Фонда на ООН за население в България, инициатори на проекта, разчитат и на подкрепата на цялата общественост.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“