Гражданско образование и гражданска активност на учениците - ICCS 2009

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвместни проекти » Гражданско образование и гражданска активност на учениците - ICCS 2009

Гражданско образование и гражданска активност на учениците - ICCS 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ICCS 2009

На 29 юни 2010 г. Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) официално обяви резултатите от Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS).

Изследването има за цел да проучи до каква степен образователните системи в държавите, които участват в проекта, подготвят своите ученици за ролята им на самостоятелни и отговорни граждани и доколко общата концепция за гражданското образование, учебните програми и методите на преподаване, както и квалификацията на учителите съответстват на потребностите на съвременните общества и допринасят за постигането на целите на гражданското образование. Изследователската концепция се основава на разбирането, че за да изпълни ролята си на гражданин младият човек трябва да притежава определени познания, умения, убеждения, нагласи, ценности, както и мотивация за активно гражданско поведение.

В България изследването се провежда от Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО) към Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). В него участваха 3257 осмокласници и 1850 учители от 158 училища в страната.

Резултатите на учениците са представени в тристепенна скàла със средна стойност за всички участници в изследването от 500 точки и стандартно отклонение 100 точки.
С най-високи постижения са учениците от Финландия (576 точки), Дания (576 точки), Република Корея (565 точки) и Китайски Тайбей (559 точки). Почти половината от учениците от тези държави са с резултати на третото, най-високо, равнище, от скàлата.

Средният резултат на българските осмокласници, които са участвали в изследването, е 466 точки при среден резултат за държавите от ICCS – 500 точки.

В изследването за страните от Европейския съюз има специлан европейски модул. Средният резултат на българските ученици от Европейския модул е 496 точки, т.е.  значително по-висок от общия им среден резултат от 466 точки и се доближава до средното за държавите от ICCS (500 точки).

Изследването проучва и възприятията, нагласите и ценностите на учениците и учителите в областта на гражданското образование.

 
Целия доклад с резултатите от изследването може да намерите на www.ckoko.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“