Стажантска програма на ООН

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стажантска програма на ООН

Информация за новото 52-ро издание на стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти

ИНФОРМАЦИЯ за новото 52-ро издание на стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти

Empowering youth: how can the United Nations lead the way forward?
“Without urgent measures, we risk creating a “lost generation” of squandered talent and dreams.” – Ban Ki-moon

Учебната стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти, ще се проведе в Двореца на нациите в Женева в периода 30 юни – 11 юли 2014 г.

Програмата включва лекции, работа по групи, в които ще се изучават проблеми и въпроси, свързани с правата на човека, развитието и опазването на околната среда, под ръководството на експерти на ООН. 

Всички занимания по програмата ще се провеждат на английски и френски езици.

Участието в програмата е безплатно, като разходите за път, настаняване, застраховка, както и дневните средства, следва да се поемат от самите кандидати, след като бъдат одобрени за участие в Програматамот страна на  ООН.

Селекционна комисия, назначена от Секретариата на ООН, ще подбере 100 участници измежду всички желаещи да се включат в Програмата кандидати.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат електронно формуляра за кандидатстване (следва да бъде изтеглен от уебсайта на ООН) в срок не по-късно от 7 март т.г.:  http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде придружен от препоръчително писмо (на английски или на френски език), подписано от страна на университета на кандидата или от компетентна държавна институция, както и от копие на документи за прием в магистърска програма и за придобити дипломи за висше образование.

Непълни формуляри няма да бъдат взети под внимание при селектирането на кандидатите.

Допълнителна информация за стипендиантската учебна програма на ООН е публикувана на следния линк:
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“