Висше образование

Начало » Висше образование

Полезна информация

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020-2021 година (публ. 02.07.2021 г.)

Информация за минималната оценка на първите 10 на сто от положилите ДЗИ по български език и литература и средния успех по предмет от втория задължителен ДЗИ и от задължителния държаве изпит за придобиване на професионална квалификация (Приложение 1) (публ. 02.07.2021 г.);

Информация за средния успех от ДЗИ по български език и литература и минималните оценки на първите 30 на сто от положилите втори задължителен ДЗИ по предметите математика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда (Приложение 2) (публ. 02.07.2021 г.).

Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 07.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1420/12.07.2021 г. (публ. 12.07.2021 г.), изменяща Заповед № РД09-1022/29.04.2021 г. за утвърждаване на списък със специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет съгласно приложението (публ. 29.04.2021 г.)

Заповед № РД09-929/16.04.2021 г. предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 19.04.2021 г.)

Студентско кредитиране

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти е публикуван в ДВ бр. 33 от 30.04.2010 г.

ПОКАНА за сключване на типов договор съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти през 2021 г., Поканата е обнародавана в Държавен вестник, брой: 17 от 26 февруари 2021 г. (публ. на 12.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 449 от 11 юни 2021 година за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 21.06.2021 г.)

Студентско кредитиране - ред и условия за отпускане на студентски кредити (публ. на 31.01.2020 г.)

ОБРАЗЕЦ на уверение с реквизитите по чл.10, ал.3 от ЗКСД

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (актуализиран на 31.01.2020 г.)

Стъпки за получаване на кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“