Приобщаващо образование

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Приобщаващо образование

Дирекция "Приобщаващо образование"

Грета Ганчева

директор

тел.: 02 9217 435
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Нона Костадинова, старши експерт, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]


 1. осигурява възможности за физическото, социалното и личностното развитие на децата чрез насърчаване разработването на училищни политики за неформално обучение и развитието на училищната организационна култура;
 2. създава, поддържа и популяризира информационна база в областите на: гражданското образование, здравното образование; образованието за устойчиво развитие; превенция на насилието чрез:
  а) разработване на образователни програми и обучителни материали, събиране и внедряване на продукти и добри практики от реализирани проекти;
  б) (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.);
 3. подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната и социалната среда;
 4. осъществява дейности в областта на гражданското образование, на здравното образование, на образованието за устойчиво развитие и превенция на насилието чрез сътрудничество и партньорство между учители, родители, ученици и представители на външни за училището организации и институции;
 5. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) организира и координира дейностите, свързани с осигуряването на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 6. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
 7. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 8. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 9. подпомага изпълнението на програмите за стимулиране на деца с изявени дарби;
 10. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага осъществяването на държавната политика за развитие на формите на образователна интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания в институции от системата на предучилищното и училищното образование;
 11. изпълнява дейности, свързани с настаняването, обучението и възпитанието на ученици с девиантно поведение във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати;
 12. подпомага изпълнението на политиката в областта на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства чрез осигуряване на еднакви образователни възможности за тях;
 13. отговаря за прилагането на европейските изисквания в областта на интеграцията на децата и учениците от семейства на мигранти;
 14. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.);
 15. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.);
 16. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 17. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 18. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 19. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 20. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 21. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) ;
 22. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 23. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“