Второстепенни звена

Начало » Други институции » Второстепенни звена

Национален инспекторат по образованието

Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 20 


Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

ИВАН ПОПОВ

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 106


Национална агенция за оценяване и акредитация

ПРОФ. Д-Р ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА

Председател

Обща численост на персонала: 30 души


Национална агенция за професионално образование и обучение

МАРИЯНА ПАВЛОВА

Председател

Обща численост на персонала: 21 души


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 45 души


Национален студентски дом

ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ

Директор

Обща численост на персонала: 4 души


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЛАЛО КАМЕНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 6 души


Център за развитие на човешките ресурси

МИХАИЛ БАЛАБАНОВ

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 40 души


Фонд "Научни изследвания"

ПРОФ. ДХН ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ

Управител

Обща численост на персонала: 12


Национален музей на образованието - Габрово

ЛЮБКА ТИНЧЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 11 души


Учебен център

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 43 души


Център за информационно осигуряване на образованието

АННА ПЕТРОВА

Директор

Обща численост на персонала: 12 души


Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

Д-Р НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ

Директор

Обща численост на персонала: 21 души


Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 2 души


Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 17 души


Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 25 души


Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ДИМИТЪР АСЕНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 24 души


Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 56 души

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“