Конкурс за подбор на членове на комисия за подкрепа на специализирани публикации - 2011

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Конкурс за подбор на членове на комисия за подкрепа на специализирани публикации - 2011

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3-05-0001 „НАУКА И БИЗНЕС”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз

Краен срок 25 ноември 2011 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за избор на членове на Комисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: [email protected]

Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 25 ноември 2011 г.

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“