Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

24.04.2013 г. – 26.04.2013 г.

В рамките на проекта: «Languages in corporate quality” (LINCQ) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 25.02.2012
Начин на подаване на документите към МОМН: по ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/lincq

Проектът има за цел да събере информация за корпоративните нагласи и практики по отношение на провеждането на неформални езикови обучения (такива като peer learning, tutoring, portfolio approaches). В процеса на събиране на необходимата информация от участниците се очаква  да направят серия интервюта с мениджъри на отдели за управление на човешките ресурси в различни компании и европейски страни.

Като резултат по проекта е заложено разработването на подходящи материали, които да подпомогнат компаниите в намирането на адекватни решения за техните нужди.  В този смисъл ще бъде насърчавано използването на Европейското езиково портфолио, и особено неговата електронна версия, като подходящ инструмент за неформално езиково корпоративно обучение.

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация.

Профил на участниците:
Представители на бизнеса /среден бизнес или големи компании/.

Изискуем опит и компетенции:

  • да се занимават с управление на човешки ресурси /напр. набиране на кадри, провеждане на вътрешни корпоративни обучения и др./.
  • преподаватели по език, работещи в/към средни или големи компании.

Професионален опит:
Всички заинтересовани страни, които имат отношение към езиковото обучение и оценяване на езиковите компетентности, с предпочитание към бизнес сектора, но също
така и към лица и органи, които се занимават със сертифициарането на корпоративното качество.

Задачи за участниците по проекта:

  • Изготвяне на анализ на въздействието и стойността на неформалната/формалната оценка (използвайки напр. Европейското езиково портфолио и прилагайки Общата европейска езикова рамка (CEFR) в корпоративна среда);
  • От участниците се очаква обратна връзка с информация по отношение степента на интегриране на езикова експертиза в корпоративните системи за уверение на качеството.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“