Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, март 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, март 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, март 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра отчетвъртата средносрочна програма 2012-2015

7.03.2013 г. – 08.03.2013 г.

В рамките на проекта: „Language descriptors for migrant and minority learners’ success in compulsory education” (Language descriptors)” от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 10.12.2012
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/languagedescriptors

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Учители, обучители/преподаватели, които подготвят бъдещи учители по математика и/ли гражданско образование и история.

Изискуем опит и компетенции:

  • Опит в обучението на ученици – деца на мигранти или на ученици от малцинствени групи, на възраст 11/12-15/16 години;
  • По възможност – интерес към чуждоезиковото обучение/преподаване

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

  • се запознаят подрозбно с материалите, които ще им бъдат предварително разпратени от членовете на екипа по проекта;
  • се включват активно по време на работния семинар;
  • предоставят обратна връзка по актуализираната версия на въпросника и ангажират колеги – учители за попълването на крайния му вариант;
  • се ангажират да рапространят резултатите от проекта и готовите продукти, също както и примерите за добри практики, научени по време на работния семинар.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“