ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в Грац, 19-20 май 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в Грац, 19-20 май 2011 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към Съвета на Европа за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра, 19-20 май 2011 г.

19.05.2011 г. – 20.05.2011 г.

В рамките на проекта: „The European Language Portfolio” (ELP)” от Третата средносрочна програма на Центъра /2008-2011/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 16.03.2011 г.
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта:  http://elp-wsu.ecml.at

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка / CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Образователни инспектори (експерти по чуждоезиково обучение от РИО на МОМН); директори на училища.

Професионален опит: професионалисти в областта на чуждоезиковото образование, които насърчават ученето на езици като средство за развиване на многоезиковите способности на учениците.

Изискуем опит и компетенции: Познаване работата на Съвета на Европа и на Европейския център за съвременни езици в Грац в областта на чуждоезиковото обучение.

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

  • попълнят, преди началото на семинара, въпросник относно потенциала за работа по училищни проекти, свързани с въвеждането и използването на Европейското езиково потртфолио, в техния контекст;
  • се запознаят обстойно и се подготвят върху изпратените предварително до тях текстове на документи от координаторите на проекта;
  • участват активно в обсъжданията на работните задания по време на работния семинар;
  • предоставят обратна връзка на организаторите от ЕЦСЕ в Грац, след завръщането им от работния семинар;
  • съдействат за оценяването на материалите, изработени като резултат от проекта;
  • се ангажират да разпространят резултатите от проекта и готовите продукти, също както и примерите за добри практики, научени по време на работния семинар.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“