Трета покана за участие в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” » Трета покана за участие в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии

Трета покана за участие в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ТРЕТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ АКАДЕМИЧНА 2011–2012 ГОДИНА

22 август 2011 г.

Дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага образованието и изследванията и да допринася за развитието на човешките ресурси в България.

В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия и Исландия) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за преподаватели и административни служители в български висши училища, и изследователи от български научни организации, с цел  изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания и участия в конференции и семинари в страните от ЕИП ЕАСТ.

Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички академични области.

САМО В НАСТОЯЩАТА ТРЕТА ПОКАНА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЯВАНА СЛЕДНАТА МЯРКА

Мярка б): Мобилност на преподаватели и административни служители от висшите училища, и на изследователи и административни служители от научни организации, с цел: изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, участие в конференции и семинари в една от страните на ЕИП ЕАСТ.

СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА:

По Мярка б): Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.

Участниците по мярка б), получили стипендии по Първата и Втората покана, могат да кандидатстват отново.

РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендията се състои от обща сума от 1700 евро за първата седмица и по 400 евро за всяка следваща седмица. При необходимост такса за участие до 600 евро може да бъде прибавена към размера на стипендията, на основата на реални разходи.

Разходите за транспорт, престой и застраховка се покриват от общите суми по посочената мярка.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕСТОЯ В ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Минималната продължителност на престоя е 1 седмица; максималната продължителност е до 4 седмици.

НАМИРАНЕ НА ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ

Съответните институции и организации в страните от ЕИП ЕАСТ с удоволствие биха оказали съдействие в осъществяването на дейностите, изпълнявани в рамките на Фонда за отпускане на стипендии.

Исландия: Исландският център за научни изследвания – The Icelandic Center for Research (RANNIS) е определен за контактна точка, която да сътрудничи, информира и ръководи заинтересованите институции, които търсят  потенциалното сътрудничество и други възможности за научни изследвания или обмяна на опит в Исландия.

За допълнителна информация, моля посетете:
-    The Icelandic Center for Research (RANNIS) – http://www.rannis.is/english/home

Норвегия: За сътрудничество с норвежки институции и организации, основната контактна точка в областите на образованието и обучението е Норвежкият център за сътрудничество във висшето образование (SIU). SIU е националната агенция за Програмата за учене през целия живот (LLP), Програмата Еразмус Мундус, Програмата e-learning.
В областта на научните изследвания – енергетика, ресурси, околна среда, иновации, Съветът за научни изследвания на Норвегия (The Research Council of Norway) е главната контактна точка. Заинтересованите страни могат да се обърнат към тези две институции за ръководство и подкрепа при започването и/или провеждането на дейности в рамките на Фонда за отпускане на стипендии, включително намирането на подходящи партньори за сътрудничество и домакинство на конференции и семинари.

За допълнителна информация, моля посетете:

 • Норвежки център за сътрудничество във висшето образование: http://siu.no/en
 • Съвет за научни изследвания на Норвегия: http://www.rcn.no/english

ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

В рамките на Фонда за отпускане на стипендии, за програмния период юни 2011 г. април 2012 г. се публикува Покана за участие. Поканата ще бъде отворена за 2 месеца. Сумата, която е предвидена по настоящата Покана е в размер на 275 500 евро.

Всички дейности по мярка б) на тази Покана трябва да приключат до 30 април 2012 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Мярка б)

 • Кандидатът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ
 • Кандидатът трябва да е преподавател от акредитирано висше училище, изследовател от научна организация в България или административен служител от акредитирано висше училище или научна организация в България
 • Кандидатът трябва да е получил официална покана от приемащата институция в Норвегия или Исландия.

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗПРАЩАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Мярка б)

 • Заявление за участие в конкурс за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП
 • Професионална автобиография (CV)
 • Копие от документ за самоличност
 • Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)
 • Копие от трудов договор
 • Препоръка от изпращащата институция на кандидата
 • Списък на научните трудове и публикации (ако има такива)
 • Покана на английски език от организатора на мобилността или приемащата институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ (Поканата трябва да съдържа имената на участника, името на приемащата институция и периода на престой)
 • Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както и по  Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ
 • Копие от документ за владеене на английски език
 • Актуална снимка (формат 3/4 см.)

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ

Процедурата по подбор на кандидатите се организира от Междинното звено в сътрудничество с висшите училища/научните организации в България. Тя се провежда на два етапа.
Първият етап се изпълнява от българските висши училища/научни организации (изпращаща институция). Кандидатите подават документите си в институциите, в които учат или работят и които ще организират оценяване, включващо оценяване за административно съответствие, за избираемост и за качество. Изпращащата институция прави подбор на своите преподаватели/административни служители/изследователи, прилагайки критериите за подбор, дадени по-долу.

Вторият етап се изпълнява от Междинното звено. Изпращащата институция изпраща одобрените на първия етап кандидатури на Междинното звено в посочения по-долу срок. Междинното звено организира по-нататъшното оценяване (по документи и чрез интервю) от Комисията по подбора, което включва оценяване за административно съответствие, за избираемост и за качество, прилагайки критериите дадени по-долу. Комисията по подбора прави предложение за класираните кандидати пред министъра на образованието, младежта и науката, който одобрява кандидатите и техните стипендии.

За цялостна информация относно възможностите за участие във Фонда за отпускане на стипендии, кандидатите могат да се обръщат към съответните висши училища/научни организации (институционални координатори) или към членовете на Междинното звено:

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Мярка б)

 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)
 2. Квалификации
 3. Професионален опит
 4. Преподавателски опит (препоръки, награди) (ако има такива)
 5. Научна дейност и получени резултати (списък на научни трудове и публикации, препоръки) (ако има такива)
 6. Значимост на проблематиката и научен принос към Европейското изследователско пространство
 7. Ниво на владеене на английски език (документ, явяване на интервю)

СРОКОВЕ

24.10.2011 г. Подаване на документите в изпращащата институция
04.11.2011 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Междинното звено

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“