Втора покана за участие в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” » Втора покана за участие в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии

Втора покана за участие в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ВТОРА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ АКАДЕМИЧНА 2010-2011 ГОДИНА

15 февруари 2010

Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага образованието и изследванията и да допринася за развитието на човешките ресурси в България.

В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за студенти, преподаватели, административни служители в български висши училища, изследователи и административни служители от български научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.

Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички академични области.

МЕРКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В РАМКИТЕ НА ФОНДА

Мярка а): Студентска мобилност, насочена към обучение в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и образователна и научна степен „доктор”. В рамките на тази мярка студентите могат да проведат период на обучение във висше училище/изследователска институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ.
Мярка б): Мобилност на преподаватели и административни служители от висшите училища, и на изследователи и административни служители от научни организации, с цел: изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, участие в конференции и семинари в една от страните на ЕИП ЕАСТ.

СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА:

По Мярка а): Студенти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища в България, както и в научни организации в България, получили програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.
По Мярка б): Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.

Участници, получили стипендии по Първата покана, могат да се кандидатират отново, но при равни резултати ще бъде давано предимство на нови кандидати.

РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ

Мярка а): Стипендията се състои от обща сума от 1400 евро за първия месец на обучение в чужбина и по 800 евро за всеки следващ месец.
Мярка б): Стипендията се състои от обща сума от 1700 евро за първата седмица и по 400 евро за всяка следваща седмица. При необходимост такса за участие до 600 евро може да бъде прибавена към размера на стипендията, на основата на реални разходи.

Разходите за транспорт, престой и застраховка се покриват от общите суми по посочените мерки.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕСТОЯ В ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Мярка а): Минималната продължителност на престоя е 3 месеца (правило за семестриален престой), а максималната продължителност е до 12 месеца (една академична година).
Мярка б): Минималната продължителност на престоя е 1 седмица; максималната продължителност е до 4 седмици.

НАМИРАНЕ НА ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ

Съответните институции и организации в страните от ЕИП ЕАСТ с удоволствие биха оказали помощ в осъществяването на дейностите, изпълнявани в рамките на Фонда за отпускане на стипендии.

Исландия: Офисът за международно образование е определен за контактна точка, която да сътрудничи, информира и ръководи заинтересованите институции, които търсят  потенциалното сътрудничество и други възможности за обучение/изследвания в Исландия. За допълнителна информация, моля посетете:
- Офис за международно образование: http://www.ask.hi.is/page/forsidaenglish

Лихтенщайн: Основни институции за образование и научни изследвания в Лихтенщайн са:

За по-общ преглед на образованието, моля посетете: http://www.liechtenstein.li/en/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-buw-bildung_wissenschaft/fl-buw-ueberblick.htm

Норвегия: За сътрудничество с норвежки институции и организации, основната контактна точка в областите на образованието и обучението е Норвежкият център за сътрудничество във висшето образование (SIU). SIU е националната агенция за Програмата за учене през целия живот (LLP), Програмата Еразмус Мундус, Програмата e-learning.
В областта на научните изследвания, Изследователският съвет на Норвегия е главната контактна точка. Заинтересованите страни могат да се обърнат към тези две институции за ръководство и подкрепа при започването и/или провеждането на дейности в рамките на Фонда за отпускане на стипендии, включително намирането на подходящи партньори за сътрудничество и домакинство на конференции и семинари.

За допълнителна информация, моля посетете:

За по-обща информация за намирането на партньори в Норвегия, моля посетете:
http://odin.dep.no/europaportalen/english/eea/comp/bn.html

ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

В рамките на Фонда за отпускане на стипендии се публикува по една Покана за участие за всяка академична година. Настоящата покана ще бъде отворена за 2 месеца. Сумата, която е предвидена за стипендиите по настоящата Покана, е в размер на 603 407 евро, с индикативно разпределение по мерки както следва: мярка а) 507 000 евро; мярка b) 96 407 евро.

Всички дейности по мерки а) и b) на тази Покана трябва да приключат до 30.03. 2011 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Мярка а)

 • Студентът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ
 • Студентът трябва да е записан в редовна форма на обучение в акредитирано българско висше училище (за обучаващите се в образователна и научна степен „доктор” - акредитирано българско висше училище или научна организация, получила програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”)
 • Студентът не трябва да има невзети изпити в изпращащото висше училище към момента на подаването на документите
 • Към момента на подаване на документите студентът да не е в първи (за образователно-квалификационна степен „бакалавър”) или последен семестър
 • Да има подписано двустранно споразумение за обучение между изпращащата институция на студента и приемащата институция в страната от ЕИП ЕАСТ. За обучаващите се в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” споразумението трябва да гарантира прехвърлянето и признаването на образователните кредити. Институции с действащи двустранни споразумения по програмата Учене през целия живот: Висше образование (Еразъм) могат да организират мобилността си по Фонда за отпускане на стипендии в рамките на тези споразумения.

Мярка б)

 • Кандидатът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ
 • Кандидатът трябва да е преподавател от акредитирано висше училище, изследовател от научна организация в България или административен служител от акредитирано висше училище или научна организация в България
 • Кандидатът трябва да е получил официална покана от приемащата институция в Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗПРАЩАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Мярка a)

 • Заявление за участие в конкурса за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП (по образец)
 • Професионална автобиография (CV)
 • Копие от документ за самоличност
 • Мотивационно писмо (мах. 1 стр.)
 • Академична справка за предходната академична година (за обучаващите се в образователна и научна степен „доктор”- копие от заповедта за зачисляване в докторантура)
 • Копие от документ за владеене на чужд език (английски за Исландия и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн)
 • Препоръка от изпращащата институция на студента
 • Потвърждение на английски език от приемащата институция за включването на студента в програмата за обучение. (Потвърждението трябва да съдържа имената на студента, името на висшето училище и факултета, програмата, по която ще се обучава, както и периода на обучение). В случай, че потвърждението не е било получено в срока за подаване на документите в изпращащата институция, то може да бъде представено допълнително в Междинното звено, но не по-късно от 20.05.2010 г. В този случай студентът трябва да подаде декларация, че е кандидатствал за обучение във висше училище в страна от ЕИП ЕАСТ и да приложи документация в подкрепа на това.
 • Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както и по Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ.
 • 1 снимка (формат 3/4 см.)

Мярка б)

 • Заявление за участие в конкурс за отпускане на стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП (по образец)
 • Професионална автобиография (CV)
 • Копие от документ за самоличност
 • Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)
 • Копие от трудов договор
 • Препоръка от изпращащата институция на кандидата
 • Списък на научните трудове и публикации (ако има такива)
 • Покана на английски език от организатора на мобилността или приемащата институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ (Поканата трябва да съдържа имената на участника, името на приемащата институция и периода на престой)
 • Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както и по Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ.
 • Актуална снимка (формат 3/4 см.)

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ

Процедурата по подбор на кандидатите се организира от Междинното звено в сътрудничество с висшите училища/научните организации в България. Тя се провежда на два етапа.

Първият етап се изпълнява от българските висши училища/научни организации (изпращаща институция). Кандидатите подават документите си в институциите, в които учат или работят и които ще организират оценяване, включващо оценяване за административно съответствие, за избираемост и за качество. Изпращащата институция прави подбор на своите студенти/докторанти/преподаватели/административни служители/изследователи, прилагайки критериите за подбор, дадени по-долу. Висшето училище/научната организация организира и обмена на своите студенти и/или докторанти. За тази цел изпращащата институция на кандидата подписва договор с приемащата институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ.

Вторият етап се изпълнява от Междинното звено. Изпращащата институция изпраща одобрените на първия етап кандидатури на Междинното звено в посочения по-долу срок. Междинното звено организира по-нататъшното оценяване (по документи и чрез интервю) от Комисията по подбора, което включва оценяване за административно съответствие, за избираемост и за качество, прилагайки критериите дадени по-долу. Комисията по подбора прави предложение за класираните кандидати пред министъра на образованието, младежта и науката, който одобрява кандидатите и техните стипендии.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Мярка а)

 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)
 2. Успех от следването (среден успех не по-нисък от мн. добър (4.50); награди)
 3. Значимост на дисертационния труд и постигнати до момента резултати при разработването му (за докторанти)
 4. Ниво на владеене на чуждия език  (документ, явяване на интервю)


Мярка б)

 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)
 2. Квалификации
 3. Професионален опит
 4. Преподавателски опит (препоръки, награди) (ако има такива)
 5. Научна дейност и получени резултати (списък на научни трудове и публикации, препоръки) (ако има такива)
 6. Значимост на проблематиката и научен принос към Европейското изследователско пространство
 7. Ниво на владеене на чуждия език (английски за Исландия и Норвегия и английски и/или немски за Лихтенщайн (документ, явяване на интервю)

СРОКОВЕ

15.04.2010 г. Подаване на документите в изпращащата институция
10.05.2010 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Междинното звено

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“