Архив обществени поръчки 2013

Начало » Профил на купувача » Архив обществени поръчки 2013

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2013 г.

ОП 00165-2013-0042

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП 

Име на поръчката: “Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществено далокосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие за нуждите на Министерството на образованието и науката и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” (по две обособени позиции)

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0042

Сключен договор Д01-261/08.12.2014 г.

Сключен договор Д01-260/08.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ за промяна

00165-2013-0041

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП 

Име на поръчката: Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0041

Сключен договор Д01‐57/04.03.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование”, ще се проведе на 15.01.2014 г. от 11:00 ч. в зала 1 на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: Оборудване с офис-техника на центрове за кариерно ориентиране

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0040

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оборудване с офис-техника на центрове за кариерно ориентиране” по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, ще се проведе на 10.01.2014 г., от 11.00 ч. в зала 1 на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Решение за промяна № Р 01-164 от 13.11.2013 г.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Инжекционни, укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, вътрешни ВиК инсталации и плошадкова канализация на сградите на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив. Първи етап - Блок 6"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0039

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инжекционни, укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, вътрешни ВиК инсталации и площадкова канализация на сградите на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив. Първи етап – Блок 6”, ще се проведе на 29.11.2013 г., от 15.00 ч. в залата на 4 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Създаване на кратки видеофилми в шест професионални направления за провеждане на ученически практики в реална работна среда” по проект BG051PO001-3.3.07-0001   "Ученически практики"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0038

00165-2013-0037

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Разработване на информационно-търсеща система за кариерно ориентиране на учениците”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0037

Сключен договор Д01-4866/18.12.2013 г.

ОП 00165-2013-0036

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Усъвършенстване, създаване и поддържане на информационни модули за обслужване процеса по целодневна организация на учебния процес ”  по  проект BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез целодневна организация на учебния процес”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0036

Сключен договор № Д01-13/09.01.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване, създаване и поддържане на информационни модули за обслужване процеса по целодневна организация на учебния процес” по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез целодневна организация на учебни
я процес”, ще се проведе на 28.11.2013 г., от 15.00 ч. в залата на 4 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Име на поръчката: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на инверторни климатици в Центрове за кариерно ориентиране”

Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2013-0035

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020 г.“

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0034

Тип на документа: ПРИЛОЖЕНИЯ - образци

Име на поръчката: „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020 г.“

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0034

 Допълнителна информация

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП 

Име на поръчката: „Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на data център и прилежаща инфраструктура на територията на МОН по проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по ОП Развитие на човешките ресурси по 7 обособени позиции” 

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0033

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0032

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на мултифункционални устройства, персонални и преносими компютри и видеокамера по проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-4.3.01-001 „Ограмотяване на възрастни” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, обявена под номер 00165-2013-0032 в поддържания от АОП регистър на обществените поръчки, ще се проведе на 08.10.2013 г. (вторник), от 15.00 ч. в зала № 1 на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

Име на поръчката: „Извършване на строително – ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на центровете за кариерно ориентиране в гр. Варна, гр. Добрич и гр. Силистра”

Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2013-0031

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме  Ви, че отварянето на ценовите оферти, ще се състои на 04.11.2013 г от 13:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, етаж 7.

00165-2013-0030

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП

Име на поръчката: „Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития.”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0030

Сключен договор Д01-4586 от 09.10.2013 г.

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 16, ал.4  от ЗОП

Име на поръчката: предмет  „Логистика на събития по проект BG051PO001-4.3.03-0001  „Нова възможност за моето бъдеще”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0029

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Уведомяваме Ви, че заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Логистика на събития по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, ще се проведе на 09.09.2013 г. от 16,00 часа на седмия етаж в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков" 2А.

До заинтересованите страни
Уточняваме, че в образеца на Ценово предложение (Приложение 2), при подготвянето на формуляра е направена техническа грешка, като в колона "Единична цена за 1 участник/ събитие без ДДС" са посочени числа. Същите не следва да се вземат по внимание от участниците"

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признат сертификат, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите по чужд език на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и логистично осигуряване на обучаваните” по шест обособени позиции

Уникален номер в регистъра на АОП 00165-2013-0028

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
С настоящото, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите уведомява всички участници в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признат сертификат, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите по чужд език на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и логистично осигуряване на обучаваните” по шест обособени позиции, че на 28 октомври 2013 г. (понеделник), от 11,00 часа в сградата на МОН, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж VІІ ще се състои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

На откритото заседание на комисията право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП

Име на поръчката: Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), като интереса на министерството е насочен предимно съм осигуряване на платен, пробен достъп до Reaxys.

Уникален номер в регистъра на АОП  00165-2013-0027

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Консултантски услуги за изпълнение на проект „Усъвършенстване на политиката за развитие на науката и научните изследвания“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на оценка на въздействието на нормативната уредба и стратегическите документи, свързани с провеждането на политика в областта на науката и научните изследвания“ Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“

Уникален номер в регистъра на АОП 00165-2013-0026

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ECO) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация „учител по чужд език“, „детски и/или начален учител“, „учител по информатика и информационни технологии” или за придобиване на професионална квалификация „учител” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си” по 4 обособени позиции

Уникален номер в регистъра на АОП 00165-2013-0025

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
С настоящото, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите уведомява всички участници в открита процедура с предмет „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ECO) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация „учител по чужд език“, „детски и/или начален учител“, „учител по информатика и информационни технологии” или за придобиване на професионална квалификация „учител” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си” по 4 обособени позиции”, че на 13 август 2013 г. (вторник), от 09,30 часа в сградата на МОН, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж VІІ ще се състои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

На откритото заседание на комисията право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни /родители, възпитатели, учители, директори на училища, други/ по отношение на формите за ИИД, в изпълнение на проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти  УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието, младежта и науката, ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0024

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Уведомяваме Ви, че заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни /родители, възпитатели, учители, директори на училища, други/ по отношение на формите за ИИД, в изпълнение на проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти  УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието, младежта и науката” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, ще се проведе на 05.09.2013 г. от 11.30 часа в зала № 4 на седмия етаж в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” 2А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Уведомяваме Ви, че отварянето на постъпилите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни /родители, възпитатели, учители, директори на училища, други/ по отношение на формите за ИИД, в изпълнение на проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти  УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието, младежта и науката” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, ще се състои на 02.07.2013 г. от 11.00 часа в зала № 4 на седмия етаж в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” 2А.

Вид на процедурата: Договаряне с обявление по ЗОП
Име на поръчката: „Предоставяне на почивни бази за провеждане на ученически отдих на територията на цялата страна и осигуряване на пълен пансион за ученици”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0023

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудвания, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 1. BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”:
  Обособена позиция № 1 - Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за работилниците на ПГ по механоелектротехника, гр. Пазарджик.
  Обособена позиция № 2 - Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за лабораториите на СПГЕ „Джон Атанасов”, гр. София.
 2. Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудвания, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-01/2008 Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
  Обособена позиция № 3 – „Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване на екипа за управление на проекта.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0022

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудвания, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” по три обособени позиции, ще се проведе от 10.30 ч. на 27.06.2013 г. в зала № 4 на четвърти етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката:  Разработване на интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на учениците по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00165-2013-0021

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП

Име на поръчката: Доставка на топлоенергия за нуждите на частта от сградите, стопанисвани от Министерството на образованието, младежта и науката на територията на град София, бул. "Дондуков" №2А, ул. "Граф Игнатиев" №15 и бул. "Цариградско шосе" №125, бл. 5
Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2013-0020

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа, по проект BG051РО001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” 
Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2013-0019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа, по проект BG051PO001-3.2.03-0001 „ Управление за ефективно професионално образование", ще се проведе на 08.07.201Зг. в 16:00 ч. в зала № 3, етаж № 7 в сградата на МОН на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков"№ 2А

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Доставка на мултифункционални устройства, персонални и преносими компютри и видеокамера по проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-4.3.01-001 „Ограмотяване на възрастни” по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на мултифункционални устройства, персонални и преносими компютри и видеокамера по проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-4.3.01-001 „Ограмотяване на възрастни” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе на 20.05.2013 г. (понеделник), от 10.00 ч. в зала № 2 на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А“

ОП 00165-2013-0017

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Реализиране на дейности за целите на развитието на рейтинговата система на висшите училища в България за осигуряване на методическо обновяване, извършване на социологически проучвания, обработка и въвеждане на данни, предоставяне на специфично програмно осигуряване, включително и разработването на нови уеб-функционалности на създадената платформа за избор на висше училище, поддръжка и публикуване на рейтинговата система”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0017

Сключен договор  № Д01-4184 от 05.07.5013 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: „Реализиране на дейности за целите на развитието на рейтинговата система на висшите училища в България за осигуряване на методическо обновяване, извършване на социологически проучвания, обработка и въвеждане на данни, предоставяне на специфично програмно осигуряване, включително и разработването на нови уеб-функционалности на създадената платформа за избор на висше училище, поддръжка и публикуване на рейтинговата система” по проект BG051PO001-3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”, ще се проведе от 15.00 ч., в зала 2, на 05.06.2013 г. в Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Име на поръчката: Избор на изпълнител за „Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите” по проект: BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0016

До всички заинтересовани
Заседанието за отваряне на ценовата оферта на участника в процедура на договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет „Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите“  по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. ще се състои на 18.04.2013 г. (четвъртък) от 09.00 часа в зала 1 на 7 етаж в Министерството на образованието, младежта и науката.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на обучения на директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети и логистично осигуряване на обучаемите и обученията”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0015

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет:  „Организиране и провеждане на обучения на директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети и логистично осигуряване на обучаемите и обученията “, ще се проведе на 23.05.2013 г. (четвъртък), от 10.00 часа, в сградата на МОМН, гр. София, бул. „Княз Дондуков” 2А, VII-ми етаж, зала № 3.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: „Провеждане на обучение на директори и служители в средищните училища на тема „Съдържание, организация и документация на целодневното обучение при изпълнението на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП  00165-2013-0014

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на обучение на директори и служители в средищните училища на тема „Съдържание, организация и документация на целодневното обучение при изпълнението на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе на 13.05.2013 г., от 15.30 ч. в залата на 4 етаж в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.“

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: „Обучение на учители и възпитатели в средищните училища за прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес” по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0013

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обучение на учители и възпитатели в средищните училища за прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес” по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе на 31.05.2013 г., от 15.30 ч. в залата на 4 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Популяризиране на кариерното ориентиране по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Създаване и излъчване на 30 (тридесет) тематични филма по кариерно ориентиране в училищното образование” и Обособена позиция № 2 – „Създаване и излъчване на 2 (два) рекламни клипа” проект BG051PO001 - 4.3.02 - 0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0012

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране на кариерното ориентиране по две обособени позиции — Обособена позиция № 1 - „Създаване и излъчване на 30 (тридесет) тематични филма по кариерно ориентиране в училищното образование" и Обособена позиция № 2 - „Създаване и излъчване на 2 (два) рекламни клипа по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование",  ще се състои на 03.06.2013 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, етаж VII, зала 3.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Описание: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” по проект BG051PO001 - 4.3.02 - 0001 „Система за кариерно ориентиране училищното образование”: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС - СЪДЪРЖАТЕЛНАТА ЧАСТ НА НОВИЯ МОДУЛ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ДИАГНОСТИКА И СЪВЕТВАНЕ 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАРЪЧНИК НА КАРИЕРНИЯ КОНСУЛТАНТ

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0011

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Проучване и анализ на проявите и форми на агресия и насилие сред учениците от подбраните училища и провеждане на изследвания относно подходящите ИИД на ниво училище и разработване на програми за работа в групи по интереси за деца с прояви на агресия или насилие, в изпълнение на проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието, младежта и науката, ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0010
Решение за промяна 527619

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Уведомяваме Ви, че участник -  Обединение „БКО-АСА” е допуснат до отваряне на ценова оферта в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проучване и анализ на проявите и форми на агресия и насилие сред учениците от подбраните училища и провеждане на изследвания относно подходящите ИИД на ниво училище и разработване на програми за работа в групи по интереси за деца с прояви на агресия или насилие, в изпълнение на проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти  УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието, младежта и науката” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, което ще се състои на 14.05.2013 г. от 14.30 часа в зала № 319 на третия етаж в сградата на НАЦИД, адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Уведомяваме Ви, че отварянето на постъпилите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проучване и анализ на проявите и форми на агресия и насилие сред учениците от подбраните училища и провеждане на изследвания относно подходящите ИИД на ниво училище и разработване на програми за работа в групи по интереси за деца с прояви на агресия или насилие, в изпълнение на проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти  УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието, младежта и науката” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, ще се състои на 29.03.2013 г. от 11.00 часа в зала № 208 на втори етаж в сградата на НАЦИД, на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на центрове за кариерно ориентиране по седем обособени позиции”, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0009

00165-2013-0008

Процедура: Открита процедура по чл.14, ал.1 от ЗОП

Име: „Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на образованието и науката в Република България” (по две обособени позиции)
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0008

Решение за промяна 526088

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЛИЦЕНЗИРАНЕ АБОНАМЕНТНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (по две обособени позиции), ще се проведе на 14.06.2013 г. (петък) от 10.30 ч. в зала № 4 на 4 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А“

Решение за промяна 538607 към  открита процедура по чл.14, ал.1 от ЗОП с предмет „Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на образованието и науката в Република България” (по две обособени позиции), Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0008

00165-2013-0007

Процедура: Открита процедура по чл.14, ал.1 от ЗОП

Име: „Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0007

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
С настоящото, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите уведомява всички участници в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията” по проект BG051PO001-3.1.03.-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти", че на 19 юни 2013 г. (сряда), от 16,00 часа в сградата на МОН, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж VІІ, зала № 4 ще се състои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

На откритото заседание на комисията право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 • Решение за промяна
 • На вниманието на заинтересованите страни Отговори на поставени по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията” с уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0007
 • До всички заинтересовани страни Отговори на запитвания за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията” Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0007
 • До всички заинтересовани страни Отговори на запитвания за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията” с уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0007.
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ОБРАЗЦИ

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 16, ал.4  от ЗОП

Име на поръчката: „Организиране на обучения за развиване на управленски умения на представители на целевите групи по проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ към Министерство на образованието, младежта и науката
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0006

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране на обучения за развиване на управленски умения на представители на целевите групи по проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“  ще се състои на 01.04.2013 в 17 ч. в МОМН.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Уведомяваме ви, че поради допусната техническа грешка в документацията за участие посоченият в т. 24.14. Документ за закупена документация за участие (заверено копие) не следва да се счита като изискуем документ при окомплектоване на офертите.

Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0005

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет:  „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“, ще се проведе на 23.05.2013 г. (четвъртък), от 15.30 часа, в сградата на МОМН, гр. София, бул. „Княз Дондуков” 2А, 7-ми етаж, зала № 2

 • До всички заинтересовани страни Актуална информация по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“
 • До всички заинтересовани страни Допълнителни отговори на въпроси за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“
 • До всички заинтересовани страни Допълнителни отговори на запитвания за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“ с уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0005.
 • До всички заинтересовани страни Отговори на запитвания за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“ с уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0005.
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ЧАСТ VI ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: ”Доставка на учебни пособия и материали за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета” 
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0004  

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на учебни пособия и материали за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”, ще се проведе на 18.03.2013 г., от 15.00 ч. в залата на 4 етаж в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: ”Доставка на офис обзавеждане за 28 центъра за кариерно ориентиране”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0003

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Извършване на мониторинг на дейности по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран със средства по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз"
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0002

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Уведомяваме Ви, че отварянето на плик № 3 „Ценово предложение” в открита процедура за възлагане на обществена  поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на мониторинг на дейности по проект BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран със средства по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”, ще се проведе на 21.02.2013 г. от 15.30 часа, ет. 7 в сградата на Министерство на образованието, младежта и науката, находяща се на бул.”Княз Дондуков” 2А, гр.София.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „наука-бизнес”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2013-0001

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, „Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „Наука-Бизнес", схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес" по ОП „Развитие на човешките ресурси", ще се проведе на 22.05.2013 г. (сряда), от 14.00 ч. в зала № 1 на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков" № 2А"

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“