Конкурс за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурс за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация 2013 г.

Конкурс за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация за обучение и специализация на български граждани в руски федерални висши училища през учебната 2013/2014 г., както следва:

І. Дeсет стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „специалист” (по руската образователна система) или „магистър”;

IІ. Пет стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, за интернатура или ординатура.

Мястото на обучение (висше училище и град) се определя от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация (МОНРФ). Учебната година започва на 1 септември. За кандидатите, които не владеят руски език е организиран едногодишен подготвителен езиков курс, поради което срокът на обучението се удължава с една година.   

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Одобрените кандидати не заплащат такса за обучение, имат право на месечна стипендия и на настаняване в общежитие срещу заплащане при условията на руските граждани. Одобрените кандидати трябва да разполагат допълнително с не по-малко от 250 щатски долара за покриване на първоначалните разходи за застраховка, регистрация и настаняване, и да заплащат ежегодно до 250 долара за медицинска застраховка. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидатите. 
  

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят руски език;
 3. Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца от началната дата на обучението в Русия. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. За пълен срок на обучение в образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” или „специалист”: 
 - Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната  2012/2013 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50. 
      
Б.  За пълен срок на обучение в ОКС „магистър”:
 - Да притежават диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех не по-нисък от „много добър” 4.50.

В. За придобиване на образователната и научна степен „доктор”, интернатура или ординатура:
 - Да притежават диплома за завършено висше образование на степен "магистър";
 - За докторантура – да са докторанти в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации;
 - За обучение в интернатура – да са завършили висше образование по специалността „Медицина”; 
 - За обучение в ординатура - да са завършили висше образование по специалността „Медицина” в руско висше училище.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Копие от личната карта;
 3. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОМН;
 4. Мотивация;
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А);
 6. Копие от диплома за средно образование (за кандидатите по т. А);
 7. Копие от диплома за висше образование (за кандидатите по т. Б и В);
 8. Копие от документ за владеене на руски език (за кандидатите, които желаят да се обучават без подготвителен езиков курс);
 9. Реферат по научната тема на бъдещото изследване или специализация на руски език до 2 страници и списък на научните публикации, ако има такива;
 10. За работещите на щатна длъжност - договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на обучение;
 11. За докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 12. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя. Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.


 Документите по точки 9, 10 и 11 се представят само от кандидатите за докторантура, интернатура и ординатура.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 16 май 2013 г.

На 18 май 2013 г. от 10.00 ч. в МОМН ще се проведе събеседване с всички кандидати. 

 Телефони за справки: 9217 530, 9217 529 и 9217 634.

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация, включително и списък на специалностите за обучение на интернет-адрес:

http://www.russia.edu.ru/enter/2013/.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“