Стипендии, отпуснати от правителството на Република Гърция, 2012-2014 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии, отпуснати от правителството на Република Гърция, 2012-2014 г.

Стипендии, отпуснати от правителството на Република Гърция за периода 2012-2014 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за стипендии, отпуснати съгласно Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012-2014 г.

Стипендиите са предназначени за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани през академичната 2013-2014 г., както следва:

 1. Eдна стипендия за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър”;
 2. Една стипендия с продължителност 10 месеца за следдипломно обучение или за научни изследвания 

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят писмено и говоримо гръцки или английски или френски език.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

 • Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната  2012/2013 г.,  с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.
 • Към датата на конкурса да не са навършили 25 години.

Б. За следдипломно обучение или  научни изследвания

 • Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор в държавни висши училища или научни организации, а за докторантите - да са записани в редовна форма на обучение  в български държавни висши училища или научни организации.
 • Да не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години.
 • Да са на възраст до 50 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от личната карта;
 4. Мотивация;
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А);
 6. Копие от дипломата за средно образование (за кандидатите по т. А);
 7. Копие от международно признат документ за владеене на гръцки или английски или френски език (за кандидатите по т. А не е задължителен);
 8. Копие от диплома за висше образование, научна степен;
 9. Работна програма;
 10. Две препоръки от водещи специалисти в съответната научна област;
 11. Списък на публикациите (ако има такива);
 12. Покана от държавен университет или институт от приемащата страна с уточнен работен език;
 13. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализацията, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 14. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОМН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.

Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите по точки 8 до 13 включително се представят само от кандидатите за следдипломно обучение и научни изследвания.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 22 април 2013 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОМН на 25 април 2013 г. от 10.00 часа.

За справки – стая 530 или 529, тел. 9217 530, 9217 529 или 9217 550.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“