Конкурси за стипендии за летни езикови курсове в Полша и Словакия през 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурси за стипендии за летни езикови курсове в Полша и Словакия през 2013 г.

Конкурси за стипендии за летни езикови курсове в Полша и Словакия през 2013 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за стипендии за летни езикови курсове за български студенти в ПОЛША и СЛОВАКИЯ през 2013 г., както следва:

 • Осем стипендии с продължителност до един месец за летен езиков курс в Полша за студенти от специалността „Славянска филология с полски език”;
 • Три стипендии с продължителност до един месец за летен езиков курс в Словакия за студенти от специалностите „Славянска филология със словашки език” и „Приложна лингвистика със словашки език”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2.  Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2012/2013 г. в редовна форма на обучение, с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър” 4.00.
 3. Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”.
 4.  Да владеят писмено и говоримо съответно полски или словашки език.
 5.  Към датата на конкурса да не са навършили 30 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с опис на приложените документи и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, и телефони за връзка.
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
 4. Мотивация.
 5. Документ за владеене или изучаване на работния език. Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответния чужд език.
 6. Копие от личната карта на кандидата.
 7. Декларация от кандидата, че:
 • сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки
 • след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование” с копие до дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОМН.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 26 февруари 2013 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОМН на 28 февруари 2013 г. от 10.00 часа.

За справки – стая 530 или 529, тел. 9217 530, 9217 529 или 9217 543.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“