Конкурс за номиниране на студент за обучение в Московския държавен институт по международни отношения, 2012/2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурс за номиниране на студент за обучение в Московския държавен институт по международни отношения, 2012/2013 г.

КОНКУРС за номиниране на един студент за обучение в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2012/2013 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за номиниране на един студент – български гражданин, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2012/2013 година

Кандидатът трябва да владее руски език в степен, достатъчна за усвояване на преподаваните дисциплини, както и втори чужд език. За Факултета по международни икономически отношения се изискват добри познания и по математика.

Записването в съответния факултет на МДИМО ще се извърши след устен и писмен тест за проверка на знанията по руски език, който ще се проведе на 27 юни 2012 г. в института. Всички разходи през този период са за сметка на кандидата.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

На номинирания кандидат се осигурява:

 • Освобождаване от такса за обучение;
 • Настаняване в общежитие срещу заплащане. Общежитието се заплаща предварително за 6 или 12 месеца.

По време на обучението не се предвижда получаване на стипендия. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата. Кандидатът следва да разполага с финансови средства за покриване на разходите по пребиваването през целия период на обучение, както и за доброволно медицинско застраховане.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да са студенти в първи курс, редовно обучение, записани в български държавни висши училища през учебната 2011/2012 г. за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование;
 3. Да имат успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;
 4. Да владеят писмено и говоримо руски език на ниво, необходимо за усвояване на преподаваните дисциплини;
 5. За икономическите специалности, да имат добри познания по математика;
 6. Да владеят втори чужд език; 
 7. Към датата на конкурса да не са навършили 27 години;
 8. Да не са класирани в друг конкурс, организиран от МОМН за обучение в чужбина през учебната 2012-2013 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма със списък на приложените документи;
 2. Копие от дипломата за средно образование;
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 4. Копие от личната карта;
 5. Автобиографична справка с посочени домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 6. Мотивация с посочен желан факултет;
 7. Документи за владеене на руски език и на втори чужд език, или диплома за средно образование с профил по съответния език;
 8. Декларация от кандидата, че е запознат с финансовите условия на обучението, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки, както и че ежегодно ще удостоверява с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към МДИМО.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София, до 29 май 2012 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 31 май 2012 г. от 10.00 ч.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 634, както и на интернет-адреса на МДИМО: www.mgimo.ru.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“