Стипендии за курс по хърватски език и литература в Загребската школа по славистика през 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за курс по хърватски език и литература в Загребската школа по славистика през 2012 г.

Стипендии за курс по хърватски език и литература в Загребската школа по славистика през 2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за две стипендии за участие на български студенти в двуседмичен летен курс по хърватски език и литература, който ще се проведе в рамките на Загребската школа по славистика през лятото на 2012 година

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да са студенти през учебната 2011-2012 г.:
  1. - в български държавни висши училища в редовна форма на обучение по специалностите „Славянска филология със сръбски и хърватски език” или „Приложна лингвистика със сръбски и хърватски език”,
  2. - които не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или
  3. - които са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”,   
  4.  - с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър 4.00”.
 3. Да владеят писмено и говоримо хърватски език.
 4. Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.
 5. Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОМН за летен курс (семинар) по хърватски език в Република Хърватия.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 2. Автобиографична справка (CV) в европейски формат;
 3. 3. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 4. Препоръка от университетски преподавател;
 5. Мотивация;
 6. Копие от личната карта;
 7. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование” с копие до дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОМН.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 10 април 2012 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 11 април 2012 г. от 10.00 ч. Телефони за справки: 9217 530 и 9217 529.

Формуляри за участие и допълнителна информация могат да се намерят на интернет страницата:  http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=10791&sec=2428 .

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“