Конкурс за докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурс за докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия

Конкурс за докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС  за български граждани за една стипендия - пълен срок на докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия.

Стипендията се предоставя на основание на Програмата между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката.

Монголската страна осигурява: освобождаване от такси за обучение, настаняване в общежитие и ползване на стол срещу заплащане, медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя, достъп до библиотеки, архиви и др. Стипендията не покрива разходите по престоя в страната. Пътните, визовите и  паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

В конкурса могат да участват кандидати от всички научни области, с изключение на „медицина”, „дентална медицина” и „изкуства”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да са зачислени в докторантура в българско висше училище или научна организация.
 3. Да владеят руски или монголски език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи до дирекция;
 2. Професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, е-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта на кандидата;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование;
 5. Заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 6. Работна програма и мотивация;
 7. Документ за ползване на съответния работен език или копие от протокол за докторантски минимум по чужд език;
 8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, паспортните и визовите разходи, както и, че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово – битовите условия на престоя си.

Документите се подготвят на български език и се подават до 30 март 2012 г. включително, в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, всеки делничен ден от 9,30 до 13,00 ч. и от 14,00 до 17,00 ч. 

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 5 април 2012 г. от 10,00 часа.

За справки – тел. 529 или 634.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“