Конкурс за стипендии, отпуснати Руската Федерация за обучение и специализация в руски висши училища, 2012/2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурс за стипендии, отпуснати Руската Федерация за обучение и специализация в руски висши училища, 2012/2013 г.

Конкурс за стипендии, отпуснати Руската Федерация за обучение и специализация в руски висши училища през академичната 2012/2013 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация за обучение и специализация на български граждани - студенти, докторанти и специализанти, в руски висши училища през академичната 2012/2013 г.

І. Двадесет стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „специалист” (по руската образователна система) или „магистър”;

ІІ. Пет стипендии за пълен срок на обучение в образователната и научна степен „доктор”;

ІІІ. Пет стипендии за специализации, с продължителност не повече от една академична година.

Мястото на обучение (висше училище и град) се определя от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация (МОНРФ). Кандидатите, които не владеят руски език се обучават в едногодишен подготвителен езиков курс, поради което срокът на обучението им се удължава с една година. 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Одобрените кандидати не заплащат такса за обучение, имат право на месечна стипендия и на настаняване в общежитие срещу заплащане при условията на руските граждани. Одобрените кандидати трябва да разполагат допълнително с не по-малко от 250 щатски долара за покриване на първоначалните разходи за застраховка, регистрация и настаняване, и да заплащат ежегодно до 250 долара за медицинска застраховка. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят руски език;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. За пълен срок на обучение в образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” или „специалист” (по руската образователна система):

 • Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната  2011/2012 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.
 • Средният успех по балообразуващите предмети за специалността, за която кандидатстват от  дипломата за средно образование да не бъде по-нисък от „много добър” 4.50.

Б. За пълен срок на обучение в ОКС „магистър”:

 • Да са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” във висше училище на Република България със среден успех от дипломата не по-нисък от „много добър” 4.50.

В. За докторантура и специализация:

 • Да работят на щатна длъжност като учители, преподаватели или изследователи в държавни средни или висши училища,  или научни организации, а докторантите – да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации.
 • Кандидатите за обучение в докторантура да притежават диплома за висше образование със степен "магистър".

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи до дирекция;
 2. Копие от личната карта.
 3. Автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН.
 4. Мотивация.
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А).
 6. Копие от диплома за средно образование (за кандидатите по т. А).
 7. Копие от диплома за висше образование (за кандидатите по т. Б и В).
 8. Копие от документ за владеене на руски език (за кандидатите, които желаят да се обучават без подготвителен езиков курс).
 9. Работна програма (за докторантите - реферат по научната тема) до 2 страници .
 10. Копие от диплома за научна степен.
 11. Две препоръки от водещи специалисти в съответната област.
 12. Списък на научните публикации.
 13. Договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител.
 14. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите по точки 9 до 13 включително се представят само от кандидатите за докторантура и специализация.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 30 март 2012 г.

На 5 април 2012 г. от 10.00 ч. в МОМН ще се проведе събеседване с всички кандидати.

Телефони за справки: 9217 530, 9217 529 и 9217 634.

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация, включително и списък на специалностите за обучение и специализация на интернет-адрес:
http://www.russia.edu.ru/enter/2012/.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“