Обучение Московския държавен институт по международни отношения през академичната 2011/2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Обучение Московския държавен институт по международни отношения през академичната 2011/2012 г.

Обучение Московския държавен институт по международни отношения през академичната 2011/2012 година

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за приемане на един студент – български граждани, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) през академичната 2011/2012 година

Записването в МДИМО ще бъде предшествано от тестове за проверка на знанията по руски език и втори чужд език (за всички специалности), а за кандидатите във Факултета по международни икономически отношения - и от тест по математика. Тестовете ще се проведат в института в периода 27 юни – 3 юли 2011 г. Информация за тях може да се намери на интернет адреса www.mgimo.ru. Всички разходи през този период са за сметка на кандидата.

Обучението в МДИМО не включва едногодишен подготвителен курс по руски език.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

На номинирания кандидат се осигурява:

 • Освобождаване от такса за обучение;
 • Настаняване в общежитие срещу заплащане на месечен наем 3300-4800 рубли. Общежитието се заплаща предварително за 6 или 12 месеца.

По време на обучението не се предвижда получаване на стипендия. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата. Кандидатът трябва да разполага с финансови средства за покриване на разходите по пребиваването в течение на целия период на обучение, както и за доброволно медицинско застраховане.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да са студенти в първи курс, редовна форма на обучение в български държавни висши училища през учебната 2010/2011 г., с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50;
 3. Да  владеят писмено и говоримо руски език на ниво, необходимо за усвояване на преподаваните дисциплини;
 4. За икономическите специалности, да имат добри познания по математика;
 5. Да владеят втори чужд език; 
 6. Към датата на конкурса да не са навършили 27 години;
 7. Да не са класирани в друг конкурс за обучение в чужбина, организиран през 2011 г. от МОМН.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса със списък на приложените документи;
 2. Копие от личната карта;
 3. Автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 4. Мотивация;
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 6. Копие от дипломата за средно образование;
 7. Документ за владеене на руски език и на втори чужд език, или диплома за средно образование с профил по съответния език;
 8. Декларация от кандидата, че е запознат с финансовите условия на обучението, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки, както и че ежегодно ще удостоверява с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към МДИМО.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, София, до 10 юни 2011 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 14 юни 2011 г. от 10.00 ч. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 634, както и на интернет-адреса на МДИМО: www.mgimo.ru.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“