КОНКУРСИ за стипендии за частичен срок на обучение в СЛОВАКИЯ и СИРИЯ през академичната 2011-2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » КОНКУРСИ за стипендии за частичен срок на обучение в СЛОВАКИЯ и СИРИЯ през академичната 2011-2012 г.

КОНКУРСИ за стипендии за частичен срок на обучение на български студенти в СЛОВАКИЯ и СИРИЯ през академичната 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

отново конкурси за стипендии за частичен срок на обучение на български студенти в СЛОВАКИЯ и СИРИЯ през академичната 2011-2012 г.,

както следва:

 • Шест стипендии за обучение в Словакия с продължителност по пет месеца за студенти от всички специалности;
 • Четири стипендии за обучение в Сирия с продължителност по четири месеца за студенти от специалностите „Арабистика” и „Приложна лингвистика с арабски език”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2010/2011 г. в редовна форма на обучение, с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50.
 3. Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или  да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”.
 4. Да владеят писмено и говоримо:
  • словашки език - за Словакия,
  • арабски език - за  Сирия.
 5.  Към датата на конкурса да не са навършили 30 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН.
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
 4. Мотивация.
 5. Копие от международно признат документ за владеене на посочения език или диплома за завършено средно образование с профил съответния чужд език. Не се изискват за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответния чужд език.
 6. Копие от личната карта на кандидата.
 7. Декларация от кандидата, че:
  • сам ще осигури пътните, визови и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки;
  • след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование” с копие до дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОМН;
  • ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 21 януари 2011 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОМН на 27 януари 2011 г. от 10.00 часа.

За справки – стая 530 и 529, тел. 9217 530, 9217 529 или при референтите за Сирия и Словакия  съответно стаи 534 и 531.

Стипендиите за Сирия са за практически стаж по арабски език. Те не покриват напълно разходите за пребиваване. Обучението ще се проведе след съгласие на сирийската страна.
Окончателното решение е право на приемащите страни и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“