Търгове

Начало » Профил на купувача » Търгове

Търг за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати

Заповед РД09-274/12.02.2014 г. за определяне на наемател за 2 кв. метра за поставяне на вендинг автомати в министерството

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2.00 (два) кв. метра на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на наемното отношение може да бъде удължен с подписването на допълнително споразумение към договора за наем.

Търгът ще се проведе на 06.02.2018 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 160 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу сумата от 5 (пет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 160 (сто и шестдесет) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 05.02.2018 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715, 02/9217 450.


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект “Бюфет”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 

Обявява, че на 30.01.2018 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 3 години  на обект “Бюфет” с площ 87.60 (осемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв. метра, разположен на първия (надпартерен) етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на договора може да бъде продължен с допълнително споразумение.

Начална тръжна цена на помещението – 315 лева с ДДС.

Цена на оборудването, с което се отдава обект “Бюфет” – 665 лева с ДДС, която се явява допълнителна към цената на помещението.

Обектът се отдава под наем с оборудването и наемателят няма възможност да откаже ползването му. Наемът за оборудването е фиксиран, а предмет на търга е определянето на наемна цена на помещението.

Депозит за участие в търга – 315 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 29.01.2018 г.

Дати за оглед на обекта – всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715 и 02/9217 450.

Търг с тайно наддаване

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 14.12.2017 г. от 12 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер, с обща застроена площ 572,90 кв. метра, разположено на две нива, съответно със застроена площ 536 кв. метра на кота -2,50 и застроена площ на 36,90 кв. метра на кота +0,70, находящ се в бл. 263, ул. „Коста Лулчев” № 25, гр. София.

Начална тръжна цена - 1 432,25  лева с ДДС.

Депозит за участие в търга - 1 432,25 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 13.12.2017 г.

Телефони за справки и предварителна уговорка за оглед на обекта: 02/9217 698 и 02/9217 420.


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 14.12.2017 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на Магазин № 2, разположен на две нива с обща застроена площ 425,00 кв. м, находящ се в бл. 263, ул. „Коста Лулчев” № 25, гр. София.

Начална тръжна цена - 2 125 лева с ДДС.

Депозит за участие в търга - 2 125 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 13.12.2017 г.

Телефони за справки и предварителна уговорка за оглед на обекта: 02/9217 698 и 02/9217 420.

Архив на търгове на Министерството на образованието и науката

Повече

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“