Регистри

Начало » Документация » Регистри

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информационният регистър е на адрес http://iropk.mon.bg  

Повече информация

На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИСТЪР НА ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE от МОН

РЕГИСТЪР НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА / Accredited Higher Schools in Bulgaria

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА (само за служебно ползване)

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ И ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ


Регистър на завършилите студенти и докторанти


РЕГИСТЪР НА ЛЕГАЛИЗИРАНИТЕ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНА ВИСША ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В ЧУЖБИНА

РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРОВЕРКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ, ПОДПИСАНИ С УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС № 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“