Регистри

Начало » Документация » Регистри

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информационният регистър е на адрес http://iropk.mon.bg  

Повече информация

В изпълнение на разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се променят сроковете за одобряване на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, промяна на съдържанието на одобрена програма, както и заявяването на промяна в списъка на обучителите.
Изместването е с един месец от отмяната на извънредното положение като ще бъдат регламентирани конкретни срокове за всяка една от дейностите, които се отнасят до одобряването и изменението на програмите и вписването им в информационния регистър.

(публ. 31.03.2020 г.)

На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРИДОБИТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ

Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година, приет с Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. (публ. 05.12.2019 г.)

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година, приет с Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г.(публ. 05.12.2019 г.)

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ APOSTILLE от МОН

РЕГИСТЪР НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА / Accredited Higher Schools in Bulgaria

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ И ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ


Регистър на завършилите студенти и докторанти


РЕГИСТЪР НА ЛЕГАЛИЗИРАНИТЕ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНА ВИСША ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В ЧУЖБИНА

РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (актуализиран на 31.01.2020 г.)

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРОВЕРКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ, ПОДПИСАНИ С УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Списък на определените коефициенти за бюджетната 2020 година по ПМС № 328/2015 г. за държавните висши училища по професионални направления (публ. 28.01.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“