Състав на НСНИ

Начало » Наука » Национален съвет за наука и иновации » Национален съвет за наука и иновации - състав » Състав на НСНИ

С Ъ С Т А В
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ

1. Национален съвет за наука и иновации в състав:

 1. Красимир Вълчев – министър на образованието и науката – председател
 2. Лъчезар Борисов – заместник-министър  на икономиката;
 3. Росица Велкова-Желева – заместник-министър на финансите;                
 4. Проф. д-р Васил Николов – председател на Селскостопанската академия;  
 5. Д-р Илиян Костов - заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига;
 6. Акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките;
 7. Чл.-кор. Константин Хаджииванов – заместник-председател на Българската академия на науките;
 8. Чл.-кор. Николай Милошев – и. д. директор на Единния център за иновации към Българската академия на науките;
 9. Проф. Евдокия Пашева – главен секретар на Българската академия на науките;
 10. Проф. д-р инж. Любен Тотев – ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища;
 11. Проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
 12. Проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор на Университета за национално и световно стопанство;
 13. Проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрния университет - Пловдив;
 14. Проф. дтн инж. Георги Михов – ректор на Техническия университет - София;
 15. Проф. д-р инж. Митко Георгиев – ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет;
 16. Доц. д-р Григорий Вазов – ректор на Висшето училище по застраховане и финанси;
 17. Проф. д-р Иван Кралов – заместник-ректор на Техническия университет – София  и заместник-председател на Съюза на учените в България;
 18. Камен Колев – заместник-председател на  Българската стопанска камара;
 19. Стоян Ставрев – член на Управителния съвет на КРИБ и изпълнителен директор на „Българската консултантска организация“;
 20. Проф. дмн Николай Лазаров – председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”

2. Националният съвет за наука и иновации е с мандат 5 години без право на повече от два последователни мандата.
3. Функциите на НСНИ са:

 • участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и в подготовката на доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища;
 • дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за състоянието на научната и изследователската дейност в тях;
 • дава становища за участието на  Република България в международното научно сътрудничество;
 • изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното сътрудничество на Република България;
 • по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други въпроси, свързани с развитието на научните изследвания.

4. Функциите на секретар на Националния съвет за наука и иновации да се изпълняват от Димитър Андреев - старши експерт в Министерството на образованието и науката

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“