Национални програми 2013

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2013

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - 2013 г.

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития"

Лицa за контакт:
Божидарка Марева - държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 404, e-mail: [email protected]за държавни училища
Росица Манасиева - държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 486, e-mail: [email protected]за общински училища
Антон Коев - младши експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 605, e-mail: [email protected] - за общинските училища

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища"

Лицa за контакт:
Нели Ненчева  - началник на отдел, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа"

Лице за контакт:
Стефка Каменова – главен експерт, дирекция „Финанси“, тел. (02) 9217 653, e-mail: [email protected]

Национална програма „Квалификация”

Програма ЕУРОПРОФ

Краен срок – 14 ноември 2013 г.

Национална конференция „Европа - територия на знанието“

Национална конференция с международно участие по природни науки „Европа - територия на знанието“, Варна, 20-22 септември 2013 г.

Потвърждението за участие се заявява на сайта на конференцията - www.zonaznanie.com или на следните електронни адреси: [email protected] и на [email protected] чрез попълване на онлайн регистрационна форма, в срок не по-късно от 05.09.2013 г.

За информация:
Свежина Димитрова - директор на НАОП „Николай Коперник“ Варна, 
тел.: 0898 458 915; 0878 914 184, e-mail: [email protected]

Ирена Радева, началник отдел РИО-Варна,
тел.: 0884 404 378, e-mail: [email protected]

Емилия Тошева, държавен експерт – МОН
тел.: 02 980 32 39; 0884 600 842, e-mail: [email protected]

Конкурс за учители на тема: „Гражданската култура в училищната общност“

Краен срок за предаване на конкурсните материали до 12 юли 2013 г.

Конкурс "Училището - желана територия на ученика"

Срокът за представяне на класираните от директорите училищни разработки се определя от РИО 10 дни след публикуване на настоящия Регламент. Регламентът е публикуван на 10 април 2013 г.

Забележка: Информация относно награждаването ще намерите в списъка на класираните участници

Националната учителска програма за квалификация в ЦЕРН

Краен срок – 07 юни 2013 г. включително

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище"

Кандидатстване за терминални решения за 2013 година: http://internet.mon.bg/ikt

Национална програма „Училището – територия на учениците”

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Анелия Томова – главен експерт, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 440
Тотка Иванова – държавен експерт, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 432
Камелия Колева – началник на отдел, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 455

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Лица за контакти:
Чавдар Здравков – тел. 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Емилия Попова – 02/9217 472, e-mail:   [email protected]
Магдалена Станулова – 02/9217 785, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Лицe за контакт:
Емилия Григорова, старши експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 569, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“

Лицe за контакт:
Ваня Трайкова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел.02 9217 443, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

Лице за контакт:
Рени Рангелова, държавен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 499, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

Лице за контакт:
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 453, e-mail: [email protected]

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда - 2013 г.”

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Забележка: Всеки  бенефициент, към която има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Емилия Николова-Комитска, главен експерт, дирекция ССД, тел. 02 9217 767, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.

Национална програма „На училище без отсъствия”

Мярка „Без свободен час”

Лица за контакт:
Керка Андонова- държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Милен Ботев, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 470, e-mail: [email protected]

Мярка „Без отсъствия”

Срокът за подаване на формуляра в съответния РИО  е 31 май 2013 г.

Финансовата отчетна карта по мярката „Без отсъствие” от НП „На училище без отсъствие” за 2013 г. – Решение № 203 на МС от 29.03.2013 г. да съдържа:

  • Обяснителна записка (аналитична част)  за изпълнението на мярката в обем от 2-3 страници;
  • Приложения – различни видове отчетни документи,  заповеди, договори, фактури и други документи;
  • Окончателен отчет по формуляр на финансовите документи, които училището прилага.

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“