Архив

Начало » Документация » Проекти на документи » Архив

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор”

В проведената в периода от 26.11.2019 г. до 27.12.2019 г. вкл. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 31.12.2019 г.)


(публикувано 26.11.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 27.12.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализирана стратегическа рамка на секторната политика за ПОО за периода 2019-2021 г.

Проекти на учебни програми

(публикувано 16.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.10.2019 включително

Проект на учебнa програмa

(публикувано 16.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.10.2019 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професия 522020 „Електромонтьор“

(публикувано 13.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.10.2019 включително

Проект на Национална изпитна програма

Проекти на учебни програми за професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано 11.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.10.2019 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НАЦИД

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

Проект на типов учебен план

(публикувано 10.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.10.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 05.09.2019 г. до 07.10.2019 г. вкл. обществена консултация по проекта на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на Оперативната програма НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.01.2020 г.) 


(публикувано 05.09.2019 г.)
За бележки и коментари могат да бъдат изпращани към Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на e-mail:  [email protected]  

до 07.10.2019 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 04.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.10.2019 включително

Заповед за утвърждаване на учебни програми за профилирана подготовка за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по учебния предмет чужд език

(публикувано на 30.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2019 включително

Проекти на учебни програми по учебния предмет чужд език – хърватски език

(публикувано на 27.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани на на e-mail: [email protected]

до 26.09.2019 включително

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано на 27.08.2019 г.) 
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

до 26.09.2019 включително

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Проекти на типови учебни планове за професионално направление 525 "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 19.09.2019 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Проекти на учебни програми за специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебните програми по чужд език – японски език

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година

(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

В проведената в периода от 13.08.2019 г. до 12.09.2019 г. обществена консултация по проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г.  за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища

Проект на инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

Проекти на учебни програми по професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано на 07.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 06.09.2019 включително

Проекти на учебни планове за професионални направления

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за професия:

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проект на типови учебени планове по специалност „Вътрешни облицовки и настилки” от професионално направление код 582 „Строителство”

Проект на учебен план за специалност Електронна търговия - дуална форма на обучение с разширено изучаване на чужд език

(публикувано на 02.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публикувано на 02.08.2019 г.)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проекти на учебни планове и учебни програми програми по професионални направления:

(публикувано на 01.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и  програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професии:

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебна програма по учебния предмет чужд език – корейски език

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни планове за професия „Асистент на лекар по дентална медицина”

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]   

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления:

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 26.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 23.08.2019 включително

Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 23.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2019 – 2020 година

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповедите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август – септември на учебната 2018 – 2019 година

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проекти по професионално направление

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Типови учебни планонве за специалност код 3410201 „Продавач - консултант“

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език иврит

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки и предложения по проектите на учебните програми по учебния предмет  чужд език иврит за  I -  VII класове, за ниво А1, за ниво А2, за ниво В1 и за ниво В 2.1 и по проекта на заповедта за тяхното утвърждаване могат да се изпращат към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на електронен адрес: [email protected]

до 19.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на учебна програма за обучение чрез работа

(публикувано на 16.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

В проведената в периода от 12.07.2019 г. до 12.08.2019 г. обществена консултация по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 2 за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 12.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професионални направления:

Проекти на учебни програми и типови учебни планове

Проект на Заповед

(публикувано на 08.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 07.08.2019 включително

Проект на Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив

В проведената в периода от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. обществена консултация относно проект на постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив, не са постъпили предложения или други бележки.


Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: [email protected]  

до 05.08.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 25.07.2019 включително

Проект на Решение на МС

В проведената в периода от 17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. обществена консултация относно проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020-2023 година, не са постъпили предложения или други бележки.


Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 17.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Проект на Решение за допълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година

В проведената в периода от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. обществена консултация по проект на РМС за допълнение на Решение № 233 на МС от 25 април 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публикувано на 17.07.2019 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

В проведената в периода от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. обществена консултация относно проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България на интернет страницата на МОН, не са постъпили предложения или други бележки 


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

В проведената в периода от 10.06.2019 г. до 10.07.2019 г. обществена консултация по проекта на актуализирания План за 2018-2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013- 2020) не са постъпили бележки и предложения. (публикувано на 18.07.2019 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 10.07.2019 включително

Проекти на адаптирани учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за VIII – XІІ клас за обучението, организирано в чужбина

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 24.06.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на система за оценяване

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2019 включително

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на e-mail: [email protected] 

до 22.05.2019 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях:

В проведените обществени консултация по останалите 6 проекта на Наредби за придобиване на квалификация по професия не са постъпили бележки и предложения.


Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.05.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Проект на изменение и допълнение на учебната документация

(публикувано 29.03.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: [email protected] 

до 01.05.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 26.04.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019 - 2020 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 22.04.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в 6 (шест) неспециализирани училища с национално значение

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]  

до 22.04.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „проф. Асен Златаров“ - Бургас

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество

В проведената в периода от 11.03.2019 г. до 10.04.2019 г. обществена консултация по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2019-2021 г. не са постъпили бележки и предложения.


Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 10.04.2019 включително

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет:

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 10.04.2019 включително

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием

Проект на заповед за утвърждаване на Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно приложението

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет за профилирана подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 07.03.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 година за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на националните програми за развитие на образованието за 2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Политики за стратегическо развитие" на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 18.02.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 18.02.2019 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 31.01.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 21.01.2019 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 328 на МС от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проект на Решение

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 09.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]  

до 04.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет * могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

* Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Постановление № 162 на МС от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности)

до 07.01.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на висше училище

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проекти на програми за обучение по професиите от професионално направление 481 Компютърни науки

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected]  

до 12.12.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 10.12.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.12.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.12.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми за профилирана подготовка и за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 28.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани за всяка от наредбите съответно на e-mail:
[email protected]; (за Наредбата за приобщаващото образование)
[email protected] (за  Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
и [email protected] (за Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“)

до 28.11.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]  

до 23.11.2018 включително

Проект на заповед

Проекти на учебни програми за професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 14.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училище

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях

В проведената в периода от 08.10.2018 г. до 07.11.2018 г. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публикувано 01.08.2019 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление „Спорт“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни планове за специалности от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени учебни планове през 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.10.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Проект на учебна програма за професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 22.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 22.10.2018 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 19.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професия с код 582010 „Строителен техник” от професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 18.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления: код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 14.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение) по специалност 5220306 „Газова техника“ от професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“, разработени от екипа по проект „ДОМИНО“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 12.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 10.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професиите „Фризьор“ и „Маникюрист-перикюрист“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 05.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 03.10.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към ИА ОП НОИР на e-mail: [email protected]

до 30.09.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“

Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по учебни предмети за XI, за XII клас и за нива В1.1 и В2.1.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected]

до 24.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност от професионално направление код 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професионално напрвление код 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност 5810101 „Геодезия“, професия 581010 „Геодезист“, професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап по професии от професонално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018-2021 г.

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направление „Хранителни технологии”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.09.2018 включително

Проекти на програми за обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП)

Бележки, становища и предложения по проектите на Програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Проекти на учебни планове за професии от професионалнo направлениe 621 Растениевъдство и животновъдство

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 12.09.2018 включително

Решение на МС за одобряване на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направления:

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на типови учебни планове и програми за направления 840 и 525

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на учебна програма от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки,  становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни програми и типови учебни планове за обучение по специалности от професионално направление код 762 „Социална работа и консултиране“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 05.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по професия код 521070 „Техник-металург“ от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности и професии от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове по специалност в направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по специалности от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии и мотиви към тях:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления:

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионални направления: код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ и код 443 „Науки за земята“

Проекти на учебни програми за първи гимназиален етап за професонални направления код 542 и код 815

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления 811 и 812

Проекти на Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение по специалностите от професиите от професионални направления 581 и 582

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 27.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за обучение по специалностите от професиите на професионални направления

Проекти на учебни програми за професия за професионално направление „Терапия и рехабилитация“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 27.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионално направление 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Проект на Решение за одобряване на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проектa на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected] 

до 20.08.2018 включително

Проекти на Заповеди

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected] 

до 20.08.2018 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail:  [email protected]  

до 20.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за вечерна и задочна форма на обучение за специалностите от професия „Десенатор на текстил“, професия „Текстилен техник“ и професия „Оператор в текстилно производство“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалности „Производство на обувни изделия“ и „Производство на коженогалантерийни изделия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Модист“, специалности „Облекла по поръчка“ и „Бутикови облекла“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 15.08.2018 включително

Проект на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 13.08.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

Бележки, становища и предложения по проекта на Споразумение могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 19.07.2018 включително

Проект на Правилник на комисията по академична етика

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Проект на Наредба за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България

Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша за сътрудничество в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 20.06.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАС в Р България

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Проекта на Постановление на Министерския съвет за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] или [email protected] 

до 11.06.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на Национални научни програми

Бележки, становища и предложения по проектите на ННП могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 14.06.2018 включително

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Проект на Решение на МС за приемане на Оперативен план (ОП) за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 04.06.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език – португалски език за ниво А1 и A2

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 30.05.2018 включително

Проекти на учебни програми по учебния предмет религия:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.05.2018 включително

Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети, както следва:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.05.2018 включително

Проект на РМС за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 14.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 08.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 08.05.2018 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 9.05.2000 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 04.05.2018 включително

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 03.05.2018 включително

Проект на Заповед за откриване на Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  [email protected]

до 30.04.2018 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 30.04.2018 включително

Проект на типов учебен план по специалност 5820403 „Сухо строителство”, направление 582 "Строителство"

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 23.04.2018 включително

Проект на РМС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година

Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 19.04.2018 включително

Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

Типови учебни планове от професионално направление код 581 и код 582

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 16.04.2018 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 16.04.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018-2021 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция  „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected]

до 06.04.2018 включително

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка за професиите и специалностите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция  „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 06.04.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Проект на Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил “Математически” и профил “Природни науки”

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Проект на национална изпитна програма за провеждане на ДИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол" на e-mail: [email protected]

до 05.03.2018 включително

Проект на Решение за одобряване изплащането на разходи за обучение

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 12.02.2018 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЗОУФООС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 28.02.2018 включително

Проект на националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.02.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет - майчин език

Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

до 15.02.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“