ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЩЕ ОТПУСКАТ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Начало » Последни публикации

05.03.2014

Министерският съвет прие постановление за допълнение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 25.06.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

С допълнение в постановлението, което определя условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, правителството създаде възможност за отпускане на нов вид стипендия – за значими постижения на студентите в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. За бюджетната 2014 г. висшите училища ще разполагат с близо 390 хил. лв. за този вид стипендии. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.

Стипендиите ще бъдат отпускани от комисия, определена със заповед на ректора, като най-малко половината от нейните членове са студенти, посочени от студентския съвет.

Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендията ще се определят от съответното висше училище, съгласувано със студентския съвет.

Постановлението влиза в сила от 1 септември тази година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“