ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ЗВЕНАТА ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Начало » Последни публикации

18.02.2015

Министерският съвет прие постановление, с което се определят редът и условията за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Това са институции, в които се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност.

С осигуряването на средства от държавния бюджет ще се предотврати закриването на извънучилищните педагогически учреждения, ще се стимулира развитието на извънучилищните дейности и осмислянето на свободното време на над 60 000 деца и ученици, които ги посещават. Това е и предпоставка за ограничаване броя на преждевременно отпадащите ученици от образователната система.

Необходимите средства се осигуряват за сметка на предвидените за тази цел в централния бюджет и от бюджета на МОН.

                                                                                                                  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“