ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

20.02.2015

Европейската комисия одобри новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще бъде финансирана със средства от ЕС в програмен период 2014 - 2020 г.

За първи път в България ще действа Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще насочи над 701 млн. евро за провеждане на реформи и решаване на най-наболелите проблеми в българското образование. Инвестициите в тази програма ще бъдат съсредоточени в повишаване качеството на българското образование, съобразено с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри. Приоритет на програмата е модернизация и подобряване на условията в образователните и научни заведения, както и развитието на потенциала за разработване на научни изследвания и иновации, насочени към областите на специализация по Стратегията за интелигентна специализация.

Програмата има четири приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Приоритета ос 4 „ Техническа помощ“

Основните цели на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

∙    повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП;

∙    намаляване  процента на преждевременно напусналите училище под 11%;

∙    увеличаване процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Приключването на преговорите по новите две програми - новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Добро управление“ - е поредната крачка към финалното одобрение на целия пакет финансови инструменти с европейско финансиране, които ще действат в България до 2020 г. В края на миналата година Европейската комисия одобри две оперативни програми от новия програмен период – „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет над 1 млрд. евро и „Транспорт и транспортна  инфраструктура“ с бюджет от близо 2 млрд. евро.

В следващите седмици се очаква одобрението на бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“