В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

20.03.2015

На 20 март 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС) под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. В него взеха участие г-н Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката, представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи обсъждане на проект на държавния план-прием за учебната 2015/2016 година, който предлага възможности за продължаване на образованието на 61 207 ученици от седми клас и 31 184 ученици, завършващи основно образование през настоящата учебна година. Оценена беше възможността за развитие на професионалното образование в предложението 1 787 паралелки по професии от 33 професионални направления.

Приет беше отчет за изпълнението на взетите за последните четири месеца решения на Отрасловия съвет.

На заседанието беше разгледан и приет проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1997 г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени с мотивите към него.

Партньорите взеха решение на следващо заседание на ОСТС да се обсъдят механизмите за обвързване на детските надбавки на родителите на подлежащите на задължително обучение ученици с редовното посещаване на учебни занятия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“