МОЖЕ ЛИ НАУКАТА ДА СЕ СВЪРЖЕ С БИЗНЕСА

Начало » Последни публикации

24.03.2015

"Програмата няма как да се отдели от бизнеса, защото научните институции и висшите училища ще трябва да покажат, че ще бъдат полезни за икономическото развитие на региона, за да получат финансиране", коментира за "Капитал Daily" зам.-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, който отговаря за оперативната програма. Той обяснява, че при критериите за избор на проекти - специално за центровете за компетентност и регионалните научни центрове, много важен елемент в оценката ще бъде сътрудничеството с бизнеса и това доколко той е готов да инвестира в тези структури. "Идеята на центровете за компетентност и регионалните центрове е те да станат толкова полезни, че да привличат средства от бизнеса, за да може той да използва експертния и научния им капацитет", допълва проф. Денков. Бизнесът също ще може да инициира партньорства с научни институции, както и да кандидатства самостоятелно, ако има силна научна дейност.

Работодателите ще могат да се включат и по оста за образование и учене през целия живот.

Сред мерките са развитие на стажантски програми, студентски и ученически практики в реална работна среда, подпомагане на дуалното образование, обратна връзка от бизнеса за пропуски в подготовката на младите висшисти и участие при актуализирането на учебните програми и при провеждане на практическото обучение в професионалните гимназии. Ако този път частният сектор и образованието успеят да се срещнат, след няколко години от училищата може и да излязат хората, от които икономиката и обществото имат нужда.

ОП НОИР обръща голямо внимание и на връзката между училищното и висшето образование и пазара на труда. Сред мерките, които се планират, са развитие на системата за външно оценяване, адаптиране на учебни програми и съдържание към промените на трудовия пазар, повече възможности за дуално и практическо обучение и условия за учене през целия живот. Заложените средства за образование и учене през целия живот са 504,6 млн. лв. Други 252 млн.лв. ще бъдат инвестирани в образователна среда за активно социално приобщаване. Тези мерки засягат един от огромните проблеми в българското образование - ранното отпадане от училище, което рефлектира в бедност и социално изключване.

Общо 1,37 млрд. лева за образование и наука ще получи страната ни до 2020-та година по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. За първи път образованието ни ще има подобна европейска програма. От средата на годината за парите могат да кандидатстват училища, университети, научни организации, общини, кметове. Днес програмата беше представена на кметове от София-област.

Тази дългоочаквана програма за образование е създадена с три цели - да се повишат парите за наука до 1,5% от БВП, да се намалят преждевременно напусналите училище деца до 11% и да се увеличат висшистите в България до 36 на сто.

Европейските пари ще идват по три основни направления, три приоритетни оси:

Първата се нарича “Научни изследвания и технологично развитие”, за която се предвиждат  560 млн. лева. Трябва да се знае обаче, че това не са пари по принцип, а са предназначени най-вече за развитие на науката в регионите. Ще има пари и за създаването на Центрове за върхови научни постижения и за международно сътрудничество на учените ни.

По второто направление, което се нарича “Образование и учене през целия живот”, ще дойдат 504,6 млн. лева. Това са пари за преодоляване на функционалната неграмотност и за намаляване на децата, които напускат рано училище. Ще има средства и за вътрешно оборудване в училищата, учебни пособия, компютри, интерактивни системи, също за подпомагане на дуалното обучение в професионалните гимназии и за преквалификация на учителите. В този сектор са заложени средства и за повишаване качеството на висшето образование.

И третата ос е  “Образователна среда за активно социално приобщаване”. Тук средствата  са 252 млн. лева и  ще се дават, ако проектите са свързани с приобщаване на ромски деца и деца на бежанци, като им се помага да влязат в образователната ни система. Ще има пари и за интегриране на децата със специални образователни потребности и за ранно откриване на специфични проблеми при децата.

По четвъртото направление  „ Техническа помощ“  са предвидени 54,7 млн. лева.

 

Вестник „Капитал Daily“ специално приложение – 20. 03.2015 г.

21, 22, 23, 24, 25 стр. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“