ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАД 12 МЛН. ЛВ. ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

25.03.2015

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2015 г. в размер на 12 066 286 лв.

Финансовите средства са разчетени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката, „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното образование“.

С предоставените на първостепенните разпоредители с бюджет средства ще бъдат възстановени част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал в общинските детски градини, училища и обслужващи звена до 100 процента за 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“