МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОПРЕДЕЛИ НОВ СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

07.04.2015

Със  Заповеди № РД09 - 385/30.03.2015 г. и № РД09 - 443/07.04.2015 г. на основата на постъпили предложения от БАН, ССА, изследователски университети и Съвета на Ректорите, както и за балансирано представителство на научните направления и организации е определен нов състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. Състои се от 9 члена, от които един е представител на държавата.

Състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ за срок от две години, считано от датата на издаване на последната заповед, както следва:

 

1.       Проф. дхн Венелин Георгиев Енчев - БАН

2.       Доц. д-р Маргарит Николов Ганев – БАН

3.       Проф. дфн Анна-Мария Костова Тотоманова – СУ „Св. Климент Охридски“

4.       Проф. дмн Николай Маринов Николов  – Институт по математика и информатика“ - БАН

5.       Проф.д-р Георги Цветанов Момеков -  МУ- София

6.       Доц. д-р Анелия Венева Янчева – ССА

7.       Проф. д-р Диана Илиева Копева – УНСС

8.       Доц. д-р Анушка Цветанова Станчева - НБУ

9.       Геновева Жечева Жечева – МОН

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“