СТАРТИРА ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ЕФЕКТИВНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (2014-2020 г.). ФАЗА 1: Е-ОБУЧЕНИЕ - 2015-2017 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

05.05.2015

Стартира осъществяването на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.). Фаза 1: е-обучение – 2015-2017 г.

Основните цели, които Планът за реализация поставя за постигане, са свързани с амбицията да се осигурят повече възможности и равен достъп до образование на равнището на съвременните изисквания по националните и международните стандарти, независимо от местоживеенето и достигнатото равнище на обучение. Целта е да се изграждат личности, които да са достатъчно адаптивни към живот в съвременното информационно общество. Ще се насърчава интересът към високите технологии, технологичното образование.

На базата на тъй наречените „облачни“ технологии ще се създдаде единна информационна образователна и научна среда в страната ни. Ще се реализира принципът на мобилност в обучението и широко ще се развият системи за дистанционно обучение и научно сътрудничество.

При осъществяването на първата фаза от Плана ще се постигне и намаляване на хартиения документооборот в системата на образованието и науката и ще е принос към каузата „Зелена планета“.

Целите, които Планът за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020) трябва да постигне през първата фаза за периода 2015 – 2017 г. са под мотото Е-ОБУЧЕНИЕ.

Амбицията е да се увеличават интересът и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения; Българските ученици да увеличават езиковите и математическите си способности. Акцент в Плана е и осигуряването на възможности за успех на ученици в изолирани райони, като им се предоставя достъп до висококачествени образователни ресурси.

В близко време ще се изгради национална облачна ИКТ инфраструктура за потребностите на образованието и науката, както и национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, вкл. цифрова среда за видеообучение, телеконференции и развойна дейност.Ще се обнови националният образователен портал и ще се стимулира създаването на електронни помагала с интерактивно съдържание по всички предмети като електронни учебници в PDF формат, мултимедийни уроци. Ще навлязат образователни приложения и игри, включително създадени от ученици и студенти чрез серия конкурси. Ще са достъпни виртуални панорами на известни обекти от българската култура и история. Ще се внедряват специализирани информационни системи в различни училища. С единна опорна мрежа ще бъдат свързани регионалните инспекторати, висши училища и научни центрове.

Сред видимите резултати от осъществяването на целите в Плана е намаляване на теглото на ученическата чанта/раница.

Ще се насърчава интерактивното обучение и критичното мислене на обучаемите, като това да развива автономни навици за учене.

Заедно с усвояване на пътищата за достигане до информация, ще продължи да се развива и рефлекс за сравняване на информацията с няколко източника – да се филтрира същественото. Учениците осмислят  и синтезират информацията, да я прилагат при конкретни практически задачи и проекти. Ще се акцентира на методика на занимания на учениците чрез интерактивни дискусии между ученици и учители.

Сред целевите ефекти при осъществяването на Плана е държавата, общините, образователните институции, фирмите и обществените организации да изградят строен и печеливш модел на взаимодействие по отношение начина на образование на ученици и студенти в контекста на необходимите промени за по-качествено образование. Внедряването на ИКТ е най-прагматичният и най-достъпен начин за поставяне основите на такава трансформация.

При средносрочни цели на Плана за периода 2016 – 2017 г. се предвижда отваряне на образователната и научната среда към мобилни устройства (m-learning), внедряване на интегрирана управленска система на ниво училище, трайна оптична/високоскоростна свързаност до образователни институции.

Друга цел е идентифициране и реализация на добри ИКТ практики с измерим социален ефект, оценка на въздействието и постигане на обществен консенсус върху ИКТ развитието на образованието.

Ще се структурират няколко ключови проекта, които да очертаят основния фокус на Плана за действие. На първо място се планира по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) обучение на учители и ученици със средствата на ИКТ. Това ще се осъществи в сътрудничество с компании, които имат цялостни програми за обучение на учители по ИКТ. Ще бъдат насърчавани и онлайн курсове по предприемачество, презентационни умения, финансово управление, усвояване на чужд език и др. Отново по линия на ОП НОИР ще се разработи електронно образователно съдържание. Чрез лицензиране и локализиране ще се достига до стойностни международни образователни ресурси. Нови е-помагала по учебни предмети ще бъдат създавани в сътрдничество с ИТ фирми, експерти и издателства.

Цитираните документи могат да бъдат прегледани на следния линк: :http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“