В МОН БЕ ПРЕДСТАВЕН УЕБ БАЗИРАН ДОКУМЕНТЕН ПОРТАЛ

Начало » Последни публикации

11.05.2015

На 11 май 2015 г., на пресконференция в МОН бе представен проект „ePORT – създаване на уеб базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“.

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН) в периода 29.01.2014 – 29.07.2015 г. и се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския социален фонд.  Стойността на проекта е 99 880 лева и негови ползватели ще бъдат гражданите и бизнеса.

Основните цели на  проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните три дейности:

  • Анализ, оценка и структуриране  на наличните и необходими административни услуги, предоставяни от МОН по електронен път;
  • Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс-сървър към системата за електронен документооборот на МОН за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса;
  • Обучение на експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал.

В резултат на изпълнението на проекта на гражданите, на деловите среди и на бизнеса ще бъде предоставена онлайн среда, където с електронен подпис ще може интерактивно да се подават писма и заявления за различни административни услуги, както и на други документи.

Уеб-базираният документен портал на МОН ще съкрати време и средства на заявителя и ще доведе до облекчаване на работните процеси.  Институцията ще премине в 24-часов работен режим, което ще даде възможност на подателите, в лицето на гражданите и бизнеса, да получават актуална и точна информация за статуса на подадените от тях заявления онлайн. А получаването на готовите документи ще става по начин, който заявителят предварително е определил – по пощата на хартия, по факс или по мейл, съдържащ линк към електронния портал откъдето да изтегли отговора.

Внедряването на специализиран факс сървър ще затвори процеса по отношение на автоматизирано пристигащи и излизащи факсове директно от деловодната система и тяхното следене и разпределяне за обработка, без необходимост от хартиен документ.

Стартирането на портала се очаква в края на месец юли 2015 година. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“