УВЕЛИЧАВА СЕ ПРИЕМЪТ НА СТУДЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОБЛАСТИ

Начало » Последни публикации

13.05.2015

През учебната 2015/2016 г. в държавните висши училища ще могат да бъдат приети нови 58 386 студенти, а в частните – 15 812, реши правителството на днешното си заседание. Утвърденият прием на докторанти е 2143 за държавните висши училища, 110 – за частните, и 313 – за научните организации.

Утвърденият брой на приеманите за обучение на студенти и докторанти се основава на принципа за широк достъп до висше образование – достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г. Това ще способства и за създаването на по-широки възможности за обучение във висшите училища в рамките на концепцията за учене през целия живот.

С Решението на МС се увеличава планираният прием по приоритетни за обществото направления като педагогически науки, информационни науки, машинно инженерство, архитектура, биотехнологии, растителна защита и военно дело.

Решението на кабинета за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2015/2016 г. е съобразен с изискванията на Закона за висшето образование за обучение по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и докторски програми при спазване капацитета на висшите училища.

С приетия от Министерския съвет документ се утвърждава и броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по реда на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина - 400 студенти и 12 докторанти, и по

реда на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България - 150 студенти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“