МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕДСТАВИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ПРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Начало » Последни публикации

27.05.2015

С прекрасното изпълнение на фолклорния ансамбъл „101 каба гайди“ - Смолян,  Министерството на образованието и науката даде началото на информационното събитие, организирано с цел да представи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) пред широката общественост на сцената на Летния театър в Борисовата градина.

В присъствието на представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на ОП „НОИР“, социални партньори, ректори на висши учебни заведения, ръководители на управляващи органи на оперативни програми и стотица граждани министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев приветства присъстващите и с гордост заяви: „Заедно извървяхме един не лек път до успешното приключване на преговорния процес с Европейската комисия и одобряването на програмата през месец февруари тази година. Общият ни успех е в резултат на положените съвместни и последователни усилия на учени, държавни служители, експерти, политици, обществени организации и социални партньори. Ето защо всички ние днес имаме основание да се гордеем с първата самостоятелна оперативна програма на България в областта на образованието и науката.“

Министър Танев поздрави заместник-министър Николай Денков за положените огромни усилия и за личния му принос за успеха на програмата и благодари на младите хора, които споделиха своите впечатления от участието си в ученическите и студентските практики и в проекта за мобилност на млади учени. Той подчерта, че техните лични истории осмислят истинските резултати от изпълняваните от Министерството на образованието и науката проекти през изминалия преходен период и дават надежда за успеха на програмата. След това продължи с думите: „Оперативните програми не са просто един обем от средства, които трябва да усвоим от Европа, или статистика за брой бенефициенти и т. н. Те са преди всичко възможности за всеки един от нас! Възможности за учените, за учителите, за учениците, за лицата, които са в неравностойно положение. И това е предизвикателството, което стои пред всички нас: да управляваме оперативната програма по начин, който да гарантира подкрепа, промяна и развитие на всеки един участник в нея.“

Министър Танев благодари за конструктивната подкрепа и на всичките над 100 организации, социални партньори, представители на различни ведомства, студентски и младежки организации и граждани, които дадоха повече от 1000 становища, коментари и позиции по програмата, взети предвид. „Партньорството с всички Вас ще гарантира по най-прозрачен начин напредъка по изпълнение на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, заяви той.

Общият бюджет на ОП НОИР възлиза на 1.37 млрд. лв., разпределени в четири приоритетни оси:

- научни изследвания и технологично развитие;

- образование и учене през целия живот;

- образователна среда за активно социално приобщаване;

- техническа помощ.

Целта на тези оси е да осигурят подкрепа за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот.

Министър Танев запозна накратко присъстващите с основните възможности, които Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ предоставя за финансиране през програмен период 2014 - 2020 г., като постави акцент върху мерките, които се обсъдиха днес на второто заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Очаква се да стартират до края на 2015 г.

За периода до 2017 година ще бъдат инвестирани 37 млн. лева за студентски практики в реална работна среда, 26 млн. лева за допълнителни стипендии за студенти, които се обучават в приоритетни специалности, както и за продължаване и надграждане на  рейтинговата система на висшите училища в България.

На заседанието бяха подкрепени още две мерки - инвестиране на 140 млн. лева за повишаване мотивацията за учене на учениците и 7.5 млн. лева за кариерното им  ориентиране.

В края на речта си министър Танев благодари и на представителите на Европейската комисия, участващи в днешното заседание, г-н Аурелио Сесилио, началник отдел в Генерална  дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, и г-н Франсоа Галага, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, за оказаната безусловна подкрепа, която Министерството на образованието и науката  получи, за да инициира незабавния старт на тези мерки много скоро след официалното одобрение на оперативната програма.

Министър Танев пожела „На добър час!“ на програмата и даде думата на г-н Аурелио Сесилио.

Впечатлен от изпълнението на музикантите, изпълнителите и танцьорите, които  дадоха възможност да се запознае с чудесния български фолклор, г-н Сесилио заяви: „Днес сме се събрали, за да отпразнуваме заедно началото на изпълнението на тази оперативна програма, която е знак за европейската солидарност с българските граждани, и е предвидена за децата, студентите, учителите, академичната общност и всички български граждани. С тримата учащи ние видяхме чудесен пример, който потвърждава, че хиляди студенти и ученици могат да извлекат полза от програмата“. Той се спря на три числа, три цифри, които днес заседанието е одобрило и той смята за особено важни. „Днес одобрихме условията, които ще се приложат още следващите месеци, и в резултат на което ще бъдат финансирани 46 000 практики за студентите от висшите училища“, каза г-н Сесилио и поясни, че по този начин те ще бъдат подпомогнати да извършат своя преход към пазара на труда и да се справят с предизвикателството на младежката безработица, която е предизвикателство за целия ЕС. Той изтъкна финансирането на  20 000 студентски стипендии и на една мащабна програма за около 300 000 ученици, която ще е за подобряване мотивацията на учениците от началните и средните училища.

„Hадявам се, че с числата, които съобщих, вие ще можете да отговорите на своите познати и съседи къде отиват парите от тази европейска програма“, каза в заключение г-н Сесилио и си пожела след 7 години отново да е тук, за да отчита заедно с нас успеха на програмата.

Събитието продължи с богата концертна програма, включваща изяви на талантливи ученически състави от цялата страна, участвали активно в клубове по проект „УСПЕХ“. На информационните табла и в шатрите, построени около  сцената, ученици  представяха постигнатите резултати и демонстрираха добри практики от проекти, изпълнявани от Министерството на образованието и науката в рамките на предишния програмен период 2007-2013 г. като междинно звено по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“