МОН ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV И В VII КЛАС

Начало » Последни публикации

04.06.2015

 „За наша радост екипът на Министерството на образованието и науката и тази година може да сподели добрия резултат от НВО в IV клас и в същото време – огорчението си, че тази година НВО в VII клас не е в очакваните от нас добри постижения на учениците“, заяви г-жа Кастрева в началото на пресконференцията.

Резултатите от НВО в IV клас тази година са съизмерими с предходните години. Наблюдава се устойчива тенденция за повишаване на резултатите по български език и литература (БЕЛ) и по математика.

Г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН представи пред журналистите статистически данни за резултатите от националните външни оценявания в IV клас. От тях става ясно, че повече от 95% от учениците, подлежащи на НВО, са се явили на съответните изпити.

 В 17 региона има повишаване на средния тестов бал в сравнение с предходната година, като най-високи са постиженията в Смолян - 85.10%, Перник – 79.55%, Благоевград – 79.35% и София-град – 78.30%, а най-ниски са в Добрич – 68.55%, Шумен – 69.05% и Сливен – 69.60%.

Най-значимо повишаване на резултатите има в Плевен и Разград, а най-значимо понижаване - във Варна и Видин.

Анализът показва, че учениците са отговаряли на всички въпроси с изключение на тези, в които се изисква да бъдат посочени свободни отговори. Най-добре са се справили  със задачите за извличане на информация от текст.  Изтъкна се недостатъчната работа с учениците върху изграждане на умения за самостоятелно писмено изразяване и аргументиране на теза в началните класове. НВО покрива целия етап на началното образование и целта е да измери доколко се постигат стандартите, които са заложени в учебното съдържание.

Резултатите от НВО в VII клас тази година също са съизмерими с предходните години. Няма регион, който е с по-високи резултати спрямо миналата година, но като цяло резултатите са по-ниски в сравнение с предходната година. По-нисък е и процентът постижимост на випуска в VII клас в сравнение с постигнатите резултати, когато випускът е бил в IV клас.

Средният брой точки по региони показва, че най-добре представили се региони са: София-град, Смолян, Варна, Благоевград, а най-голямо изоставане има във Велико Търново, Видин и Разград.

На НВО по БЕЛ са се явили 54 580 ученици, а по математика – 54 305.

Учениците, които са решавали и допълнителния модул, са показали следните резултати: максимален брой 100 т. по БЕЛ – 9 ученици, а по математика -  10. Общо отличниците по БЕЛ са 2 442, а по математика – 1 240. Слаби оценки по БЕЛ са получили 994 ученици, а по математика - 2 054.

Стана ясно, че от явилите се 54 305 ученици на НВО модул I по допълнителния модул по математика са работили 29 770.

Средният резултат от двата модула по БЕЛ е 58,68 т. (от 100), което е равно на добър – много добър, а по математика: 45,73 т. (от 100), което е равно на добър.

Тъй като на пресконференцията  бяха изнесени предварителни наблюдения от националното външно оценяване в VII клас, след задълбочен и цялостен анализ на тези резултати на различни равнища – национално, регионално и училищно, ще бъдат набелязани и мерки за преодоляване на слабостите.

„Голям процент от учениците се отказват от допълнителния модул. Това е тревожно - заяви г-жа Кастрева - защото в тази възраст те се отказват от състезание, отказват да се борят и големият процент двойки по математика показва липсата на мотивация, на доверие в себе си“. Тя призова да се работи върху засилване на връзката учители - родители, тъй като те са партньори в един процес, който трябва да доведе до повишаване мотивацията на учениците.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“