ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МОН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ В РУСЕ

Начало » Последни публикации

18.06.2015

„Научните изследвания ще подпомогнат развитието на страната ни“. Това заяви  заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков по време на информационно събитие в град Русе. Информационният ден е първият в рамките на кампания, която Министерство на образованието и науката (МОН) стартира за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) през програмния период 2014-2020 г. 

Инициативата премина при огромен интерес, като обедини над 200 представители на научната общност и бизнеса, на неправителствени организации и граждани. Събитието се проведе в Аулата на Русенския университет с активната подкрепа на Областен информационен център Русе.

Програмата стартира с обсъждане  на ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за финансирането на  мерките за научни изследвания и иновации.  Окончателното приемане на стратегията се очаква през месец юли и е предварително условие за финансиране на мерките в подкрепа на научните изследвания и иновациите в двете оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. МОН подпомага процеса по окончателно дефиниране на регионалните приоритетни области в ИСИС, а средствата за наука по ОП НОИР ще бъдат насочени изцяло към тези приоритети.

По инициатива на МОН в информационната кампания участват и експерти от Министерството на икономиката с допълнителен акцент върху тясната връзка между двете оперативни програми по отношение на  научните изследвания,  технологичното развитие и иновациите.

Представени бяха подробно Приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на  ОП НОИР.

През втората част на програмата бяха представени и първите осем операции по приоритетни оси 2 и 3 на  ОП НОИР 2014-2020 г., които бяха приети от Комитета за наблюдение по програмата през месец май и които се очаква да стартират през  следващите месеци.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“