ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИ В РИГА С ФОКУС ВЪРХУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

24.06.2015

На  22 юни 2015 г. в Рига, Латвия, се проведе неформална среща на министрите, отговорни за професионалното образование и обучение на държавите-членки на ЕС, в която взе участие българска делегация, ръководена от г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. На срещата бяха очертани средносрочните приоритети за развитие на европейското професионално образование и обучение до 2020 г., в контекста на настоящия междинен преглед на стратегията „Европа 2020“ и на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението “Образование и обучение 2020“. Министрите приеха т. нар. „Заключения от Рига” и се обединиха около необходимостта последователно и целенасочено, надграждайки върху вече постигнатото по линия на европейското сътрудничество от стартирането на т. нар. Копенхагенски процес (2002 г.) до приемането на Комюникето от Брюж (2010 г.), да продължат обединените си усилия за осъществяване на реформи в професионалното образование и обучение, в съответствие с националните, регионалните и местни специфики и потребности.

Съвместните действия на министрите за периода 2015-2020 г. ще бъдат фокусирани в 5 средносрочни приоритета:

  • Насърчаване на обучението на работното място във всичките му форми, със специално внимание към чиракуването, с участието на социалните партньори, компаниите, камарите и доставчиците на професионално образование и обучение, както и стимулиране на иновациите и предприемачеството;
  • По-нататъшно развитие на механизмите за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в съответствие с Препоръката за европейската система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, създаване на непрекъснати информационни цикли в началното и продължаващото професионално образование и обучение, базирани на резултати от ученето;
  • Подобряване на достъпа до професионално образование и обучение и квалификации за всички чрез по-гъвкави и пропускливи образователни системи, по-специално чрез предлагане на ефикасни и интегрирани системи за професионално ориентиране и осигуряване на възможности за валидиране и признаване на неформално и самостоятелно учене;
  • По-нататъшно засилване усвояването на ключови компетентности в учебните програми за професионално образование и обучение и предоставяне на по-ефективни възможности за тяхното усвояване и доразвиване в началното и продължаващото професионално образование и обучение
  • Въвеждане на систематични подходи и на възможности за начално и продължаващо професионално развитие на учителите, обучителите и менторите в професионалното образование и обучение както в професионалните училища, така и в работна среда.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“