В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НОВАТА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

24.06.2015

След градовете Русе и Пловдив столицата стана домакин на поредно информационно събитие на тема „Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично развитие, иновации“.

Учени, преподаватели във висши училища, бизнесмени, заинтересовани от неправителствения сектор хора се събраха на 24 юни в зала „Елит“ в Общинския културен институт „Красно село“, за да чуят изискванията и критериите за подготовката на бъдещите проекти по новите оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е с управляващ орган Министерство на образованието и науката и „Иновации и конкурентоспособност“, администрирана от Министерство на икономиката.

Модераторът на информационния ден г-н Иван Модев, главен директор в главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в началото на срещата изрази задоволство от изключително големия интерес към провежданото събитие. Той поясни, че целта на информационните дни за първите операции по оперативните програми, управлявани от Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката, е да подготвят потенциалните бенефициенти за предстоящите покани за проекти.

В първата част на информационната проява заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. Той определи като знаково и съдържателно сътрудничеството на Министерството на образованието и науката с Министерството на икономиката, защото програмите от двете министерства се допълват в областта на научните изследвания и иновациите.

Проф. Денков даде разяснение за рамката, в която се развива ОП НОИР. „Оперативните програми са насочени към постигане на конкретни европейски и национални цели“ - изтъкна заместник-министърът. Той уточни, че „Общият ресурс на ОП НОИР е значителен - 1,37 млрд лева. Изключително важно е този ресурс да бъде използван по ефективен начин“. Бе пояснено, че отпусканите средства по ОП НОИР ще се използват за нестопански дейности, каквито са получаването и разпространението на научни знания, поради което не попадат в режима на държавните помощи. Фирми, които развиват научна дейност могат да кандидатстват, но само за дейностите, описани в оперативната програма. Бизнесът може да партнира с висши училища, научни институти и други организации по разработки, които попадат в приоритетните направления на икономиката на страната.

Специално внимание бе обърнато на усилията чрез новата програма за децентрализация на научната дейност и на създаването на центрове за върхови постижения, които да подготвят научни кадри и млади специалисти с перспектива за следващите 10 – 15 години. „От центровете за компетентност - уточни проф. Денков – се очаква да правят разпознаваема наука на международно ниво, която да бъде използвана в съответните сектори на икономиката.“ Центровете за върхови постижения и за компетентност ще се развиват на национално ниво, а регионалните научни центровете ще се развиват като част от всеки един от шестте основни региона на страната (без София-град). Тази връзка между научните изследвания, иновациите и технологичното развитие обуславя тясното партньорство на МОН по ОП НОИР с Министерството на икономиката.

Г-жа Ангелина Тодорова от дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ представи  г-жа Людмила Тозева от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката.

Директорът на дирекция „Наука“ в МОН г-жа Златина Карова представи актуална картина по отношение на научната инфраструктура, като важен елемент по изпълнение на иновационната стратегия по двете оперативни програми.

С коментар по време на дискусионната част се включи заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов.

Заместник-министър Денков запозна присъстващите и с основните акценти в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по ОП НОИР.

Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН представи критериите за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.

Заместник-министър Денков съобщи, че на 1 юли 2015 г. от 10.00 часа в Големия салон на БАН, по инициатива на Българската академия на науките, ще има информационно събитие по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Информационното събитие премина при изключителен интерес.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“