ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ 2014г.

Начало » Последни публикации

12.08.2015

Правителството прие доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.). Чрез него се цели осигуряването на публичност за изпълнението на стратегията и предоставяне на информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени в одобрения план за действие за съответната година.

През 2014 г. се отчита напредък при постигане само на една от целите на стратегическия документ – „Повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 години от 26,9% през 2012 г. на 36% през 2020 г.“. За 2014 г. националната стойност по този показател достига 30,9%, но все още е далеч под средната за Европейския съюз (37,9%).

Независимо от постигнатия ограничен напредък при изпълнение на стратегическата цел „Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1,5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г.“, със своите 1,8% през 2014 г. България остава почти шест пъти под средната стойност за страните от ЕС.

През 2014 г. се влошават стойностите на показателя при постигане на целта „Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. от 12,5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.“. За 2014 г. делът на напусналите нараства и достига 12,9 на сто.

Негативни са тенденциите, свързани с постигане на стратегическата цел „Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация (СПК) в широките области „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“ и „Архитектура и строителство“ най-малко на 60% през 2020 г.“ От 2011 г. насам делът на завършилите в четирите области непрекъснато намалява и достига през учебната 2013/2014 г. малко над 45% от всички придобили СПК.

В доклада са направени препоръки, насочени към по-ефективното прилагане на стратегията от различните институции и организации, като се обръща внимание на по-слабо активните участници в образователната политика, осъществяване на работещи връзки между образованието и пазара на труда, въвеждане на неформални и гъвкави форми на обучение и съвместна работа със социалните партньори. Подчертана е необходимостта от реформа и от нов подход и иновации в образованието и обучението, които да обхващат всичките му степени – от предучилищната подготовка и възпитание до висшето образование и ученето на възрастни.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“