В СТОЛИЦАТА БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

23.09.2015

В столицата беше даден старт на информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Информационният ден е първият в рамките на национална кампания, която ще популяризира пред потенциални бенефициенти насоките за кандидатстване на следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

  • „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;
  • „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Насоките за кандидатстване бяха представени от Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката.

Информационната инициатива премина при огромен интерес, като обедини над 150 представители на образователни институции, неправителствени организации, общини и граждани. Събитието се проведе в зала “Сердика“ на „София Хотел Балкан“.

От страна на експертите на Управляващия орган беше разяснен и начинът на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“