СТАНОВИЩЕ НА МОН

Начало » Последни публикации

15.10.2015

Във връзка с публикации в днешните медии уточняваме, че нормативните документи, които Министерството на образованието и науката подготвя в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, все още не са оповестени на интернет страницата на Министерството. Затова подчертаваме, че всяка информация, свързана с наредбите за държавни образователни стандарти, се основава на субективни предположения и интерпретации.

След публикуване в Държавен вестник, брой 79. от 13.10.2015 г., на Закона за предучилищното и училищното образование започна интензивна работа по изготвянето на държавните образователни стандарти, предвидени в чл. 22.

В съответствие с изискванията на закона в едномесечен срок от неговото обнародване трябва да бъдат приети с наредби държавните образователни стандарти за: общообразователната подготовка; за учебния план; за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

По проектите на посочените стандарти работят комисии, в които са включени учители, представители на висши училища и на научната общност, както и представители на синдикати, на неправителствени и браншови организации и експерти.

След приключване на работата на всяка от комисиите и след изработване на съответните проекти на наредби, проектодокументите ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“