ПОЗИЦИЯ НА МОН

Начало » Последни публикации

03.11.2015

В писма до министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев директори на училища, учители, родители и ученици,  алармират, че в новия образователен закон липсва конкретика по отношение присъствието на задължителни часове за изучаване на музика и изобразително изкуство в първия гимназиален етап. Части от писмата се цитират и в някои медии, които създават невярна представа за присъствието на общообразователните дисциплини в учебния план.

В тази връзка следва да уточним, че при изготвянето на стандартите лично министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев настоя експертите от МОН да търсят баланс и в учебния план, като във всеки един от етапите предметите музика и изобразително изкуство да бъдат изучавани. Той препоръча тези предмети да са самостоятелни и най-важното да се изучават и в Х клас, което до този момент не е присъствало в типовия учебен план, а единствено в специализираните училища по изкуствата. Така музика и изобразително изкуство ще се изучават от всички ученици във всички видове училища от I до X клас, с което ще се постигне изграждане на отношение към изкуството и ще се дадат възможности за разкриване на дарбите на децата.

Министерството на образованието и науката се е съобразило с рамката на закона, според която общият брой на задължителните и избираемите часове за 1 учебна седмица не може да бъде по-малко от 22 часа и не повече от 32 часа. Същевременно министерството е положило максимални усилия за постигане на балансирано изучаване на всички общообразователни предмети, за да могат учениците да получат необходимите знания.

Министър Танев приканва за мнения и становища по публикуваните проекти на държавните образователни стандарти за учебния план, общообразователната подготовка и познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, тъй като до 9 ноември 2015 г. тече двуседмичният срок за обществено обсъждане. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“