ПОЗИЦИЯ НА МОН

Начало » Последни публикации

03.11.2015

В писма до министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев директори на училища, учители, родители и ученици,  алармират, че в новия образователен закон липсва конкретика по отношение присъствието на задължителни часове за изучаване на музика и изобразително изкуство в първия гимназиален етап. Части от писмата се цитират и в някои медии, които създават невярна представа за присъствието на общообразователните дисциплини в учебния план.

В тази връзка следва да уточним, че при изготвянето на стандартите лично министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев настоя експертите от МОН да търсят баланс и в учебния план, като във всеки един от етапите предметите музика и изобразително изкуство да бъдат изучавани. Той препоръча тези предмети да са самостоятелни и най-важното да се изучават и в Х клас, което до този момент не е присъствало в типовия учебен план, а единствено в специализираните училища по изкуствата. Така музика и изобразително изкуство ще се изучават от всички ученици във всички видове училища от I до X клас, с което ще се постигне изграждане на отношение към изкуството и ще се дадат възможности за разкриване на дарбите на децата.

Министерството на образованието и науката се е съобразило с рамката на закона, според която общият брой на задължителните и избираемите часове за 1 учебна седмица не може да бъде по-малко от 22 часа и не повече от 32 часа. Същевременно министерството е положило максимални усилия за постигане на балансирано изучаване на всички общообразователни предмети, за да могат учениците да получат необходимите знания.

Министър Танев приканва за мнения и становища по публикуваните проекти на държавните образователни стандарти за учебния план, общообразователната подготовка и познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, тъй като до 9 ноември 2015 г. тече двуседмичният срок за обществено обсъждане. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“