ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА І И ЗА V КЛАС

Начало » Последни публикации

03.11.2015

Във връзка с разпоредбата на § 24. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според която учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. ще постъпят в І и в V клас, ще се обучават по училищни учебни планове и по учебни програми, утвърдени при условията и по реда на цитирания закон, и във връзка с осигуряването на обучението на тези ученици през следващата учебна година с учебници и с учебни комплекти са разработени проекти на учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за І и за V клас.

Предвид гореизложеното и предвид срока, заложен в § 58 (1) от ЗПУО – 7 месеца за внасяне на проектите на учебници и учебни комплекти за І и за V клас, на електронната страница на МОН представяме за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас.

Проектите на учебни програми за І и за V клас са публикувани в рубриката "Проекти на документи".

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“