ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Е ВАЖЕН ИНСТРУМЕНТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА

Начало » Последни публикации

09.11.2015

На пресконференция Министерството на образованието и науката представи петото издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България – 2015 г.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обясни, че „от система за мониторинг и за оценка на качеството Рейтинговата система  все повече се превръща в инструмент за правене на политики. Този процес стартира през 2012 г. с въвеждането на т.нар. комплексна оценка за качеството и връзката на висшите училища с пазара на труда. Делът на субсидията, която се дава въз основа на комплексната оценка (с приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Р България и предложените промени в Закона за висшето образование), през следващите години се очаква много бързо да нарасне. От 12,8 % през 2015 г. на 25 % през 2016 г., 40 % през 2017 г., 50 % през 2018 г., 60 % през 2020 г. С промените в Закона за висше образование, които предложихме, ние поставяме правила, съгласно които висшите училища трябва да се насочат към финансиране и поддържане на професионални направления и специалности, които се характеризират с качествено обучение и добра реализация на пазара на труда“, изтъкна в становището си заместник-министърът.

Г-жа Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта, коментира, че много висши училища взимат важни решения за управлението на своята структура въз основа на действащата рейтингова система.

Господин Георги Стойчев от екипа на проекта представи методологията и най-важните резултати и заключения от новото издание на Рейтинговата система. В пресконференцията участваха и Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, както и Асен Нелчинов и Петър Живков от Консорциум „Институт Отворено общество – МБМД – Сирма Груп“

 

Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена през 2010 г. от Министерството на образованието и науката. Тя представлява уеб-базирана интернет платформа с адрес: http://rsvu.mon.bg, която подпомага кандидат-студентите и техните семейства в избора на специалност и висше училище, в което да се обучават.

В новото си издание рейтинговата система сравнява 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация, подадена от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, информационната система АдминУни, Националния осигурителен институт,  международни научни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Рейтинговата система, както и в предходните си издания, съдържа предварително изготвени стандартизирани класации по професионални направления на висшите училища и дава възможност за изработване на собствени класации, с оглед на индивидуалните интереси и предпочитания на потребителите.

В рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления във висшите училища, както и списък със специалностите, по които предоставят обучение.

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система. То потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.

 

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е актуализиран в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката (МОН). Порталът се доразвива от Консорциум „ИОО-МБМД-С“, съставен от три организации – Институт „Отворено общество“ – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на изпълнение на проекта. Н

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“