МОН БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВ ПОДХОД В ИНТЕГРАЦИЯТА“

Начало » Последни публикации

26.11.2015

Днес в Националната галерия „Квадрат 500“ Министерството на образованието и науката като Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, проведе Международна конференция  „Нов подход в интеграцията“.

Конференцията е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.). 

Форумът бе открит от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, която поздрави участниците от името на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Образованието върви ръка за ръка с всички останали мерки, които да подпомогнат израстването и изграждането на личности. Моделът за работа с деца и младежи, към който се стремим трябва да отразява най-доброто, постигнато до момента, като в същото време възприема новаторските подходи, изпробвани и доказали успеха си в подобни ситуации“, заяви госпожа Кастрева в началото на приветственото си слово и добави: „Само с общи усилия и с включването на всички заинтересовани страни можем да очакване положителни резултати в трудното поле на образователната интеграция. Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ е един от примерите за подкрепата на иновативното, както и за продължаване на добрите практики, прилагани вече в страната.“ Г-жа Кастрева посочи двата новаторски елемента на програмата, които са насочени към повишаване ефективността на интеграцията – това са, от една страна, ромските образователни медиатори, а от друга – обучените от експерти на Съвета на Европа младежки работници.

Медиацията е иновативен подход за справяне с неравнопоставеността при достъпа до образование и представлява подбор и обучение на представители на ромската общоност, които действат като мост между институциите и ромите.

„Работата с младежи в риск, насочена към подпомагане при справяне с актуални проблеми чрез методите на неформалното образование, поднесена от младежки работници, представлява друг нов подход, насочен към интеграция на заплашените от социално изключване млади хора“,  каза в заключение заместник-министър Кастрева и пожела успех на конференцията.

Приветствие от името на Кралство Норвегия поднесе г-жа Карина Екорнес – първи секретар на посолството в България, която благодари на Министерството на образованието и науката в лицето на присъстващите заместник-министри, на Съвета на Европа и на всички партньори за успешното реализиране на програмата.  Г-жа Екорнес изрази удовлетворението си от съвместната работа: „Всичко, което се случва, е един продължителен процес, който не свършва с резултатите по един проект или по една инициатива, а трябва да гарантираме устойчивостта на моделите и практиките, които са доказано успешни, и това е от съществена важност за интеграцията“. Тя подчерта, че грантовете са финансова контрибуция от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за новите държави членки и имат за цел да намалят икономическите и социалните различия в Европа.

Участниците във форума бяха приветствани още от г-жа Лариса Киреева, координатор на програмата от страна на Съвета на Европа, и от г-жа Мирослава Пигова, представител на Националното координационно звено към Министерски съвет.

Заместник-министърът на образованието и науката и ръководител на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ проф. Николай Денков представи програмата и постигнатите до момента резултати.

„Смятам тази информация да послужи като база, с която да обсъдим нашата задача какви са практиките, които използваме в момента, къде е положителният опит, къде имаме проблеми и по този начин да подпомогнем програмирането на следващия период, който в момента много активно се дискутира между страните донори и страните бенефициенти“, каза проф. Денков и припомни, че програмата е стартирала с подписването на меморандум през месец септември 2012 г., който цели да подпомогне премахването на различията между различните региони, от една страна, и от друга страна, да укрепи двустранните връзки между страните-донори и страните- бенефициенти.

Програмата се базира на четири компонента, като първите два са свързани с интеграцията на деца и младежи от рисковата група, а третият и четвъртият са за изграждане на капацитет от медиатори, педагогически специалисти и засилване връзките на нашата страна със страните донори. От одобрените четири проектни предложения по компонент 1 две приключиха с изграждането на младежки центрове в градовете Стара Загора и Пловдив, което е чудесен индикатор за цялата дейност на програмата. По проекта има десетки реновирани и подкрепени със специални програми за привличане на ромските деца детски градини. Подготовката на педагогическите специалисти и на ромските медиатори е също една изключително важна и трудна дейност, която се реализира с изключителната подкрепа на Съвета на Европа.

Благодарение на програмата през месец юни тази година 250 български участници са посетили Съвета на Европа, което е едно от най-масовите посещения.

В заключение проф. Денков изтъкна, че тази програма е един от положителните примери, с които можем да се гордеем, и благодари на всички, които я реализират на практика – Съвета на Европа, посолството на Кралство Норвегия в България, Министерския съвет, кметовете, представителите на Министерството на образованието на науката и най-вече на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми", директорът на която г-н Иван Модев бе модератор на конференцията.

По време на събитието бяха представени взаимовръзките на програмата с политиките на Съвета на Европа в областта на образованието, младежта и ромското население от представители от Съвета на Европа и споделени добри практики от представители на бенефициентите по програмата.

Гости на събитието бяха още кметът на Община Мездра г-н Генади Събков, кметът на район „Красна поляна“ в София г-н Иван Чакъров, кметът на район „Централен“ в Пловдив г-н Георги Титюков, г-жа Лора Кларксън, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, представители на МОН и на бенефициентите.

 

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“