УСЪВЪРШЕНСТВА СЕ МЕХАНИЗМЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВУ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

27.11.2015

Правителството отмени действащото от 2012 г. и прие ново постановление за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. С постановлението се продължава провежданата досега политика, като се въвежда механизъм за още по-силна зависимост на финансирането от оценката за качество и съответствие с пазара на труда. Целта е да се повиши ефективността на публичните разходи за висше образование и да се създадат предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата.

Комплексната оценка се изгражда на базата на различни индикатори със съответна тежест, групирани по основни дейности като учебен процес, научни изследвания и реализация на пазара на труда. Индикаторите се определят по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в България, администрирана от Министерството на образованието и науката.

Финансирането се концентрира в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. С новия механизъм е предвидено намаляване на финансирането на професионални направления в отделни висши училища, получили ниска оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, с до 20 на сто.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“